Mobbing Issue Carried out from the Perspective of Decade of Rule the Article 94(3) of the Polish Labour Code

Maria Bosak

Abstract


The article is devoted to mobbing issue carried out from the perspective of decade of rule in the body of the Polish Labour code. The development has been enriched with a wealth of case law and judicial views of doctrine, clarifying doubt emerging on the occasion of the practical use of these regulations. In the summary, but the position of the author, recourse was made to statistics compiled by the Ministry of Justice of the last few years, which were the subject of lawsuits concerning mobbing.

Keywords


mobbing; grounds for mobbing; employee; employment; employee protection; dignity

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bosak M., Zjawisko mobbingu jako patologia pracy: kilka uwag na tle regulacji zawartych w kodeksie pracy, „Ius et Administratio”, Rzeszów 2010.

Bosak M., Danilewicz A., Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4.

Cieślak W., Stelina J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.), „Prokuratura i Prawo” 2004, z. 12.

Cieślak W., Stelina J., Mobbing (prześladowanie) – próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, „Palestra” 2003, nr 9–10.

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.

Gładoch M., Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 4.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens. O pracy ludzkiej, Wrocław 1995.

Jędrejek G., Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, Warszawa 2004.

Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014.

Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2008.

Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Warszawa 2004.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Marek A., Mobbing: fakty i wyobrażenia, „Służba Pracownicza” 2009, nr 7.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.

Romer M.T., Najda M., Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, Warszawa 2010.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.

Wyka T., Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym Kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 4.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, t. I, Warszawa – Kraków 1986.

Orzecznictwo sądowe

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyr. z dnia 15 grudnia 2006 r., III APa 170/05, LEX nr 310407.

Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008, nr 5–6, poz. 58.

Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 7 maja 2009 r., III PK 2/09, OSNP 2011, nr 1–2, poz. 5.

Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 16 marca 2010 r., I PK 203/09, OSNP 2011, nr 17–18, poz. 230.

Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 40/11, LEX nr 1102989.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyr. z dnia 8 marca 2012 r., III APa 33/11, LEX nr 1238702.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyr. z dnia 19 lipca 2012 r., III APa 11/12,LEX nr 1237543.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyr. z dnia 4 września 2012 r., III APa 20/12, LEX nr 1237101.

Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 10 października 2012 r., II PK 68/12, OSNP 2013, nr 17–18, poz. 204.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyr. z dnia 4 lipca 2013 r., III APa 12/13, LEX nr 1369288.

Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13, LEX nr 1444594.

Adresy internetowe

http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2674,3.html
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.121
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:56
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:58:22


Statistics


Total abstract view - 1321
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Maria Bosak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.