Employees’ Liability for Maintenance of Order – from Codification to Contemporary Times

Iwona Sierocka

Abstract


The subject matter comprises problems concerning employees’ liability for maintenance of order described in chapter VI of title IV of the Labour code. The article is focused on the changes to which for many years, from the enactment of the Labour code, the aforementioned institution of labour law was subjected. The author discusses the legal character of the regulations concerning that type of liability and premises enabling the employer to charge towards the employee a penalty of admonition, a penalty of serious reprimand and a pecuniary penalty, and focuses primarily on the issues of illegality of employee’s behaviour. The article also includes the mode of imposing penalties, for example, for employee’s failure to observe the established organization and order in the working process, the work safety and hygiene regulations, fire protection regulations, drinking alcohol during working hours and instruments serving to revoke them.


Keywords


employees’ liability of order; penalty of admonition; penalty of serious reprimand; pecuniary penalty; illegality of employee’s behaviour

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bryłka A., Problemy zbiegu norm odpowiedzialności pracowniczej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1978, nr 2.

Chabrowska A., Odpowiedzialność pracownika za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 1994, nr 11.

Dörre-Nowak D., Naruszenie czci i godności pracownika w związku z nałożeniem kary porządkowej, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2003.

Góral Z., Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach o zastosowanie kary porządkowej, „Państwo i Prawo” 1987, nr 2.

Góral Z., Odpowiedzialność porządkowa w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 11.

Góral Z., Pracownicza odpowiedzialność porządkowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1987, nr 29.

Góral Z., Środki prawa stymulujące wykonanie obowiązków pracowniczych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1993, nr 58.

Iwulski J., [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.

Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1995.

Kubot Z., Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej w kodeksie pracy, „Państwo i Prawo” 1975, nr 7.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Liszcz T., W sprawie podporządkowania pracownika, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011.

Masewicz W., Środki dyscyplinujące pracownika, Warszawa 1993.

Nałęcz M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2001.

Pacho J., Obowiązek właściwego organizowania pracy i zapewnienia dyscypliny pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1978, nr 11.

Patulski W., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Perdeus W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.

Sadlik R., Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników. Instruktaż, przykłady, Gdańsk 2012.

Sadlik R., Sprzeciw i powództwo pracownika o uchylenie nałożonej kary porządkowej, „Służba Pracownicza” 2011, nr 11.

Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991.

Sanetra W., Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Wrocław 1975.

Sanetra W., Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na Kodeks pracy i jego wykładnię, referat wygłoszony na „Piątym Seminarium Szubertowskim. Czterdzieści lat Kodeksu pracy”, Łódź, 28 listopada 2014 r.

Sierocka I., Odpowiedzialność porządkowa, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 2.

Staszewska E., [w:] Odpowiedzialność pracownicza, red. Z. Góral, E. Staszewska, Warszawa 2013.

Szemplińska E., Kary porządkowe, „Służba Pracownicza” 1994, nr 12.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.

Zieleniecki M., Odpowiedzialność porządkowa pracowników po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 5.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2: Prawo stosunku pracy, Warszawa 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.209
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:59
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:48:29


Statistics

Total abstract view - 208
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Iwona Sierocka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.