Ewolucja kodeksowej regulacji wygaśnięcia stosunku pracy

Jakub Stelina

Streszczenie w języku polskim


W artykule autor opisuje zmiany regulacji prawnej dotyczącej wygaśnięcia stosunku pracy. Wygaśniecie stosunku pracy powoduje ustanie tej więzi prawnej z mocy innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, z którym ustawa wiąże taki właśnie skutek. Po raz pierwszy regulacja wygaśnięcia stosunku pracy została wprowadzona do systemu prawnego przez Kodeks pracy w 1975 r. Kodeks przewidywał wówczas trzy przypadki wygaśnięcia – porzucenie pracy, upływ trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania oraz niezgłoszenie się do pracy przez pracownika wybranego do pełnienia funkcji publicznej w ciągu siedmiu dni od ustania kadencji. Obecnie katalog ten został rozszerzony o śmierć pracownika i śmierć pracodawcy, usunięto zaś z niego porzucenie pracy. Analiza przeprowadzona w artykule dowodzi, że powszechnie przyjmowana teza o zamkniętym ustawowo katalogu przypadków wygaśnięcia stosunku pracy nie jest prawidłowa. Wydaje się, że skutek ten powoduje także ubezwłasnowolnienie całkowite pracownika oraz zjednoczenie w jednej osobie przymiotu pracownika i pracodawcy.


Słowa kluczowe


wygaśnięcie stosunku pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994.

Filcek A., Formański W., Piekarski M., Rejman S., Rusek F., Salwa Z., Zieliński K., Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1979.

Hofmańska E., Konsekwencje prawne śmierci pracownika, Warszawa 2006.

Jackowiak U., W sprawie porzucenia pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1978, nr 10.

Jaśkiewicz W., Jackowiak Cz., Piotrowski W., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 1970.

Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2011.

Liszcz T., Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1976, nr 10.

Liszcz T., Sankcje prawne wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez podmiot zatrudniający, „Nowe Prawo” 1976, nr 2.

Liszcz T., Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 7–8.

Piotrowski W., Rozwiązanie stosunku pracy, [w:] Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1976.

Salwa Z., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1971.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.

Świątek-Rudoman J., Tymczasowe aresztowanie pracownika, Gdańsk 2014 (maszynopis).

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1969.

Walas A., Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy, [w:] Nowe prawo pracy, red. R. Korolec, J. Pacho, Warszawa 1975.

Zbucka M., Wygaśniecie stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, Gdańsk 2014 (maszynopis).

Zieliński T., Porzucenie pracy – problem nadal dyskusyjny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1977, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.223
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:00
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:54:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jakub Stelina

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.