Evolution of the Labour Code Regulation on the Labour Relationship Expiration

Jakub Stelina

Abstract


The paper refers to changes of legal regulation on the labour relationship expiration. The labour relationship expiration results in the termination of that relationship by virtue of legal event other than legal action. The labour relationship expiration regulation was introduced to law for the first time by the Labour code of 1975. The code provided 3 cases of such expiration: the abandonment of work, expiry of employee’s 3-month absence caused by provisional arrest and failing to report to work by employee elected to public function within 7 days since the end of the term of office. Currently, the catalogue has been extended by the death of employee and the death of employer, the catalogue has been also narrowed by the abandonment of work. The analisys carried out in the paper proves that widely accepted thesis on the numerusclausus of the labour relationship expiration cases in statutory law is erroneous. It appears that such result is also casued by employee’s total incapacitation and joining roles and attributes of employee and employer by one person.


Keywords


the labour relationship expiration

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994.

Filcek A., Formański W., Piekarski M., Rejman S., Rusek F., Salwa Z., Zieliński K., Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1979.

Hofmańska E., Konsekwencje prawne śmierci pracownika, Warszawa 2006.

Jackowiak U., W sprawie porzucenia pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1978, nr 10.

Jaśkiewicz W., Jackowiak Cz., Piotrowski W., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 1970.

Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2011.

Liszcz T., Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1976, nr 10.

Liszcz T., Sankcje prawne wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez podmiot zatrudniający, „Nowe Prawo” 1976, nr 2.

Liszcz T., Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 7–8.

Piotrowski W., Rozwiązanie stosunku pracy, [w:] Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1976.

Salwa Z., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1971.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.

Świątek-Rudoman J., Tymczasowe aresztowanie pracownika, Gdańsk 2014 (maszynopis).

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1969.

Walas A., Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy, [w:] Nowe prawo pracy, red. R. Korolec, J. Pacho, Warszawa 1975.

Zbucka M., Wygaśniecie stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, Gdańsk 2014 (maszynopis).

Zieliński T., Porzucenie pracy – problem nadal dyskusyjny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1977, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.223
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:00
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 12:54:55


Statistics

Total abstract view - 268
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jakub Stelina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.