The Role of the Labour Code in the Personal Values Protection of the Employment Contract Parties

Teresa Wyka

Abstract


According to the thesis proposed in the article the Labour code does not ensure equal level of protection for both parties to the employment contract. It evidently gives preferential treatment to the employee, for the protection of employees’ personal value is a fundamental rule of labour law. It is suggested to introduce the rule of the employer’s personal values protection as one of the de lege ferenda conclusions. It would lead to a change in the perception of the protective role of labour law as a factor ensuring protection for both parties to the employment contract.


Keywords


employee; employer; personal values; protective role of labour law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Boruta I., Godność człowieka – kategorią prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 8.

Boruta I., Komentarz do art. 111k.p., [w:] Zmiany w Kodeksie pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 1996.

Boruta I.,Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1982, nr 2.

Dörre-Nowak D., Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005.

Dyczkowski M., Wsparcie ochrony dóbr osobistych pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 5.

Dyoniak A., Z problematyki ochrony dóbr osobistych pracownika w prawie polskim i RFN, „Studia Prawnicze” 1991, nr 1.

Fenichel Z., Zarys polskiego prawa robotniczego, Kraków 1930.

Gersdorf M., Giaro M., Zaufanie jako cecha umownego stosunku zatrudnienia, [w:] Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013.

Góral Z., Kontrola pracownika a zasada ochrony jego godności i innych dóbr osobistych – zagadnienia wybrane, [w:] Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010.

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.

Góral Z., Pracownicza odpowiedzialność porządkowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1987, nr 29.

Jankowiak J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2009 r., III A Pa 24/09, OSP 2012.

Jankowiak J., Glosa do wyroku SN z dnia 9 lipca 2009 r., II PK 311/08, „Przegląd Sądowy” 2011, marzec.

Jankowiak J., Indywidualne bhp jako dobro osobiste, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5.

Jończyk J., Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965.

Jończyk J., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 1963, nr 5–6.

Kuba M., Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy, Warszawa 2015.

Kubiak-Cyrul A., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, [w:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012.

Kuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.

Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.

Liszcz T., Nietypowe stosunki pracy w Projekcie kodeksu pracy, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktyczne Profesora Włodzimierza Pietrowskiego, red. Z. Niedbała, M. Skąpski, Poznań 2009.

Liszcz T., Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 1.

Liszcz T., Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009.

Liszcz T., Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu Kodeksu pracy, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i praktyki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009.

Masewicz W., Komentarz do art. 99 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977.

Mednis A., Ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy – problemy interpretacyjne i konfrontacja z praktyką, [w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2012.

Mielczarek M.A., Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2013.

Nerka A., Kuba M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy – sprawozdanie z konferencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 6.

Nycz T., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2000 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 4.

Piątkowski J., Glosa do uchwały SN z dnia 28 października 1975 r., „Państwo i Prawo” 1976, nr 11.

Piszczek J.A., Cywilnoprawna ochrona godności pracownika, Toruń 1981.

Raczyński A., Polskie prawo pracy, Warszawa1930.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006.

Skąpski M., Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, [w:] Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2013.

Szczepański W., Prawo pracy w świetle orzeczeń sądowych, Warszawa 1933.

Szewczyk H., Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składniki zobowiązaniowych stosunków pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 4.

Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.

Szewczyk H., Wolność sumienia i religii w stosunkach zatrudnienia, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2006, nr 9.

Szpunar A., Glosa do chwały 7 sędziów SN z dnia 21 stycznia 1977 r., OSPiKA 1977, poz. 123.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.

Wratny J., Komentarz do art. 111 k.p., [w:] Nowy kodeks pracy z komentarzem, red. J. Wratny, Warszawa 1996.

Wujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012.

Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.

Wyka T., Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego – o zmianach w Kodeksie pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner,

Warszawa 2010.

Wyka T., Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne, [w:] Wieloaspektowość lobbingu w stosunkach pracy, red. T. Wyka, Cz. Szmidt, Warszawa 2012.

Zatorski W., Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy, Warszawa 2011.

Zawirska P., Ochrona dóbr osobistych pracodawcy będącego osobą prawną, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.299
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:03
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 10:06:54


Statistics


Total abstract view - 760
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Teresa Wyka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.