Ewolucja zakresu podmiotowego powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy

Renata Borek-Buchajczuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule została podjęta analiza przyczyn wprowadzenia do polskiego porządku prawnego powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy oraz ewolucja jego zakresu podmiotowego. Zapoczątkowana w epoce PRL instytucja powołania jako podstawy pracowniczego zatrudnienia, biorąc pod uwagę zakres podmiotowy jej stosowania i treść stosunku pracy, przebyła długą drogę. Jednocześnie należy stwierdzić, że wciąż sprawdza się w instytucjach i organach, których cechą charakterystyczną działania jest oparcie na sprawdzonych i zaufanych osobach oraz możliwość podjęcia natychmiastowej decyzji o odsunięciu pracownika od powierzonych mu zadań. W artykule wskazano grupy stanowisk objętych powołaniem oraz uzasadnienie pozostawienia tej podstawy nawiązania stosunku pracy w Kodeksie pracy, pomimo daleko idących zmian ustrojowych.


Słowa kluczowe


powołanie; Kodeks pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borek-Buchajczuk R., Powołanie niewłaściwe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 1.

Kłosiewicz P., Instytucja powołania a powołanie pozorne, „Państwo i Prawo” 1966, nr 6.

Liszcz T., Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986.

Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy w RP w obliczu przemian, red.

M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Sanetra W., [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.

Stelina J., Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2005.

Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.317
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:03
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 10:11:57

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Renata Borek-Buchajczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.