Dilemmas of the Right to Rest in a Civil Type of Employment

Beata Bury

Abstract


The employers, in face of occurred in recent years market and economic difficulties, use not only contracts of employment for specified time, but also go beyond area of labor law. This is done through extensive use of, among the other things, employment on the basis of civil law contracts. Economic status of these workers, in particular their continued economic dependence of the employing body, is often close to employment regulations, in particular in the context of long-lasting and time-consuming legal relationships. Meanwhile, civil law regulations, which these employees are subject to, do not provide them sufficient protection. The subject of particular interest within indicated phenomenons and trends are provisions concerning right to rest in respect of de lege lata (explanation) only to employment within the framework of the employment relationship. It is reasonable to indicate how in practice this right is realized by people performing work on the basis of civil law contracts. The Constitution, giving each person the right to health and life protection, sets out justification for the partial application of protection regulations standards in relation to “non-workers”.


Keywords


contract of employment; employment relationship; relation under civil law; right to rest; working time

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,Warszawa 2009.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bury B., Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika, Warszawa 2007.

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.

Dral A., Bury B., Zasada ochrony pracy w Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3(19).

Florek L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III–V, Warszawa 2007.

Jankowiak J., Glosa do wyr. SN z 18.8.2010 r., II PK 228/09, OSP 2011, z. 9, poz. 98.

Jankowiak J., Musiała A., Glosa do uchwały SN z 15.12.2005 r., „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 2.

Kubot Z., Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9.

Liszcz T., Konstytucyjne zasady prawa pracy. Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000.

Liszcz T., Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu Kodeksu pracy, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009.

Nycz T., Czas pracy i wynagrodzenie w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków 2000.

Rycak M., Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. nauk. G. Uścińska, Warszawa 2013.

Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2013.

Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.

Wratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 7.

Wyka T., Generalny obowiązek pracodawcy ochrony życia i zdrowia pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 4.

Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.

Zarychta W.A., Międzynarodowe standardy a ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

Zieliński T., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.377
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:05
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 11:44:21


Statistics


Total abstract view - 558
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Beata Bury

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.