Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego

Beata Bury

Streszczenie w języku polskim


Pracodawcy, w obliczu występujących w ostatnich latach trudności rynkowych i gospodarczych, sięgają nie tylko po terminowe umowy o pracę, ale wychodzą również poza sferę prawa pracy. Odbywa się to poprzez szerokie stosowanie między innymi zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Status ekonomiczny tych pracobiorców, w szczególności ich trwała zależność ekonomiczna od podmiotu zatrudniającego, jest niejednokrotnie zbliżony do pracowniczego, w szczególności w kontekście długotrwałości i czasochłonności relacji prawnej. Tymczasem regulacja cywilnoprawna, której podlegają pracujący, nie zapewnia im dostatecznej ochrony. Przedmiotem szczególnego zainteresowania w obrębie wskazywanych zjawisk i tendencji są przepisy dotyczące prawa do wypoczynku, odnoszące się de lege lata jedynie do zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Uzasadnione jest zasygnalizowanie, jak w praktyce odbywa się realizacja tego prawa przez osoby świadczące pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego. Konstytucja, zapewniając każdemu prawo do ochrony zdrowia i życia, niejako wypracowuje uzasadnienie dla częściowego stosowania norm ochronnych także w stosunku do „nie-pracowników”.


Słowa kluczowe


umowa o pracę; stosunek pracy; stosunek cywilnoprawny; prawo do wypoczynku; czas pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,Warszawa 2009.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bury B., Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika, Warszawa 2007.

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.

Dral A., Bury B., Zasada ochrony pracy w Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3(19).

Florek L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III–V, Warszawa 2007.

Jankowiak J., Glosa do wyr. SN z 18.8.2010 r., II PK 228/09, OSP 2011, z. 9, poz. 98.

Jankowiak J., Musiała A., Glosa do uchwały SN z 15.12.2005 r., „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 2.

Kubot Z., Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9.

Liszcz T., Konstytucyjne zasady prawa pracy. Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000.

Liszcz T., Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu Kodeksu pracy, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009.

Nycz T., Czas pracy i wynagrodzenie w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków 2000.

Rycak M., Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. nauk. G. Uścińska, Warszawa 2013.

Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2013.

Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.

Wratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 7.

Wyka T., Generalny obowiązek pracodawcy ochrony życia i zdrowia pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 4.

Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.

Zarychta W.A., Międzynarodowe standardy a ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

Zieliński T., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.377
Data publikacji: 2015-09-09 12:12:05
Data złożenia artykułu: 2015-09-09 11:44:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Beata Bury

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.