Equity as a Value in the Work of the Notary

Aleksandra Żaba

Abstract


The article shows that the value of the equity is incessantly penetrating into the constituted law. Equity is becoming involved in the prescriptive regulations, it is opening the system of civil law to preterlegal values, making him more sensitive to the needs of the social environment. Equity is also a fundamental value which is the underlying reason for legal professional ethics. It leads to the conclusion that the equity constitutes the contact point between the law and the professional ethics of legal professions. It is expressing simultaneously the fundamental imperative of ethical proceedings and the interface of the law and ethics of legal professions.


Keywords


notary; equity; value; system of civil law; ethics of legal professions

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Budzianowska J., Odmowa dokonania czynności notarialnej, „Nowy Przegląd Notarialny” 2000, z. 1.

Drozd E., Czynności notarialne z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomościami (zagadnienia wybrane), [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Poznań – Kluczbork 1999.

Drozd E., Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznań – Kluczbork 1993.

Gniewek E., O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez notariusza, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Poznań – Kluczbork 1999.

Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970.

Kalisz A., Ugoda przed mediatorem jako przykład połączenia „lex” i aequitas”, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, Vol. XV.

Kamiński I.C., Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2001.

Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2003.

Korybski A., Myślińska M., Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, Vol. XV.

Kuryłowicz M., Etyczne podstawy notariatu, „Rejent” 2001, nr 5.

Leszczyński L., Kategoria słuszności w wykładni prawa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, Vol. XV.

Leszczyński L., Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986.

Leszczyński L., Stosowanie klauzul generalnych odsyłających, Kraków 2001.

Oleszko A., Akty notarialne. Komentarz, Warszawa 2015.

Oleszko A., Glosa do postanowienia SW w Rzeszowie z dnia 9 listopada 1991 r., I Cz 254/91, „Rejent” 1991, nr 5.

Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, t. 2, Warszawa 2012.

Oleszko A., Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r., IIICKN 694/00, OSNC 9/03, poz. 124.

Piętka H., Słuszność w teorii i w praktyce, Warszawa 1929.

Połatyńska J., Equity – słuszność w prawie międzynarodowym publicznym, „Państwo i Prawo” 2013, z. 3.

Postanowienie SW w Rzeszowie z dnia 9 listopada 1991 r., I Cz 254/91.

Rudnicki S., Akt notarialny, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011.

Sobański R., Słuszność w prawie, „Państwo i Prawo” 2001, z. 8.

Sztyk R., Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób czynności notarialnej, „Rejent” 2001, nr 5.

Trzaskowski R., Nieważność czynności prawnej w formie aktu notarialnego, „Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne” 2012, nr 12.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 1995 r., III CZP 53/95 (niepublik.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 82/10, OSNC 2011, nr 6, poz. 62.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2010 r., III CZP 86/10, OSNC 2011, nr 5, poz. 49.

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 1989 r., nr 33, poz. 176).

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 164).

Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 20 maja 1998 r., ISA/Ka 1744/96 (niepublik.).

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 października 2008 r., I C 698/08 (niepublik.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.257
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:42
Data złożenia artykułu: 2015-09-28 17:17:57


Statistics


Total abstract view - 580
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Aleksandra Żaba

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.