The Basis for the Reconstruction of the Contents of General Clauses. An Example of the Principles of Social Coexistence

Anna Kanadys

Abstract


The problems associated with the use of general clauses on the reconstruction of the normative basis for decisions applying the law is a question often research undertaken by the doctrine. Past publications do not cover the complex issues of reconstruction base content of general clauses based on specific non-legal reference. This article is an attempt to present the above mentioned issues with regard to the principle of social coexistence. Word recall what they are introducing general clauses, how they should be interpreted and determine their content. Problem arising directly from the introduction of a discussion of the expression of the general clause in the system of laws, which directly affects the content of this reference, and how to interpret it. Key considerations article are issues related to the operation of general clauses in the law of the public and private sectors. In support of each of the thesis I present examples of judicial decisions.


Keywords


theory of law; general clauses

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Groszyk H., Zjawiska ekonomiczne a prawo i jego tworzenie, „Studia Nauk Politycznych” 1986, nr 1.

Leszczyński L., Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986.

Leszczyński L., Optymalizacyjny model funkcjonowania odesłań pozaprawnych w praktyce sądowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, nr 2.

Leszczyński L., Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Zamość 2003.

Leszczyński L., Przepisy prawne a podstawa zastosowania klauzul odsyłających, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 4.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.

Łętowska E., Funkcjonowanie prawa cywilnego (Uwagi z perspektywy czterdziestolecia), „Państwo i Prawo” 1984, z. 4.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1962 r., II CR 1006/62, OSPiKA 1964, poz. 94.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r., U6/92, OTK 1992, poz. 13.

Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), „Państwo i Prawo” 1991, z. 11.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1994 r., I PZP 40/93, OSNIC 1994, poz. 230.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Łódź 1981.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2000 r., VSA 613/20, OSP 2001, poz. 82.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1993 r., OSNIC 1994, poz. 86.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1997 r., II RN 46/97, OSNAPiU 1998, poz. 257.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03.

Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

Ziembiński Z., Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, „Państwo i Prawo” 1989, z. 3.

Ziembiński Z., Zieliński M., Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988.

Zirk-Sadowski M., Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza, „Państwo i Prawo” 1980, z. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.97
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:35
Data złożenia artykułu: 2016-01-31 20:37:56


Statistics


Total abstract view - 679
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Kanadys

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.