Ewolucja zasad współczesnego polskiego prawa cywilnego – zasada bezpieczeństwa obrotu

Jan Mojak

Streszczenie w języku polskim


W artykule została przedstawiona ontologia zasad prawa we współczesnej doktrynie prawa cywilnego i ewolucja zasad prawa cywilnego w Polsce w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego i prawnego. Trzon opracowania stanowią wywody poświęcone mechanizmom odbudowy rozwiązań normatywnych, realizujących zasadę bezpieczeństwa obrotu w okresie III RP. Autor analizuje między innymi przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony zaufania i lojalności kontraktowej (art. 72, 721), proces odbudowy prawa papierów wartościowych, wzmocnienie pozycji notariusza jako gwaranta obrotu majątkowego, kształtowanie nowych rejestrów publicznych, np. KRS czy rejestru zastawów.


Słowa kluczowe


zasady prawa cywilnego; ewolucja zasad prawa cywilnego w III RP; ochrona zaufania i lojalności kontraktowej w k.c.; odbudowa prawa papierów wartościowych w Polsce; rola rejestrów publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski A., Kocot W., Skowrońska E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013.

Gniewek E., Księgi wieczyste, [w:] System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, Waszawa 2013.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2009.

Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

Mojak J., Widło J., Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny, wyd. 2, Warszawa 2014.

Radbruch G., O celu prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, nr 3.

Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004.

Safjan M., Zasady prawa prywatnego, [w:] System prawa prywatnego, t. 1: Część ogólna, Warszawa 2007.

Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1972.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Żuławska C., Zasady prawa gospodarczego, Warszawa 1995.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.147
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:31
Data złożenia artykułu: 2015-09-29 13:56:45

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jan Mojak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.