The Principle of Objective Truth as the Principle of Application of Law

Marta Jadwiga Grzeszczuk

Abstract


The summary concerns the issue of the principles of law in the general administrative proceedings. The principles of law and their different meanings in study were brought to attention in this thesis. It was highlighted that the principles of law are not only the object of interest of the detailed fields of study, but also of the theory of law. This is why an attempt has been made in order to apply theoretical-legal methods of formulating principles of law to the field of general principles of administrative proceedings. With regard to the framework of this thesis, the doctrine views of administrative proceedings on the issue of general principles of the Code of Administrative Procedure were presented in a synthetic way, together with the emphasis put on their systematics and functions. The principle of objective truth in administrative proceedings was brought into focus in this thesis. Controversial matters in the field of study were given much attention, in particular the introduced amendment to the principle of objective truth.


Keywords


administrative proceedings; principles of law; general principles of administrative proceedings; principle of objective truth

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Zasady ogólne. Uwagi ogólne, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Borkowski J., Zasady ogólne wyznaczające przebieg postępowania zwykłego, [w:] System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010.

Chróścielewski W., Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 4(37).

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3.

Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, t. 3, Wrocław 1978.

Janowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa – Poznań 1987.

Jendrośka J., Zasady postępowania administracyjnego, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.

Kędziora K., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2010.

Kmieciak Z., Problem funkcji i metody rekonstruowania zasad ogólnych k.p.a., „Państwo i Prawo” 2009, z. 9.

Kmiecik R., [w:] Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. R. Kmiecik, Kraków 2005.

Korzeniowski P., Sposoby rozumienia „zasad prawa” w polskiej nauce prawa administracyjnego, „Organizacja – Metody – Technika w Administracji Państwowej” 1982, nr 7.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

Krzykowski P., Brzuzy A., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych, Olsztyn 2009.

Leszczyński L., Wykładnia systemowo-aksjologiczna a zasady prawa, [w:] System prawa administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2012.

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007.

Podleśny M., Koncepcja ograniczeń zasady prawdy obiektywnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.

Podleśny M., Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie Kodeksu postępowania administracyjnego, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Podsiad A., Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, z. 12.

Skóra A., Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009.

Szubiakowski M., Wierzbowski M. (red.), Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 1998.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1995.

Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2002.

Tarno J.P., Zasady ogólne k.p.a. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, nr 36.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Wiktorowska A., Metodologiczne aspekty badań nad koncepcją zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego (próba teoretycznego usystematyzowania zagadnień podstawowych), „Administracja – Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2011, nr 4.

Wiktorowska A., Rola i znaczenie zasad ogólnych KPA (funkcje zasad), „Studia Iuridica” 1996, Vol. XXXII.

Wiktorowska A., Teoretyczno-prawna koncepcja zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2.

Wilbrandt-Gotowicz M., Ciężar dowodu a zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, red. E. Wójcicka, t. 2, Częstochowa 2013.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Wróblewski A., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.

Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1982 r., I SA 212/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 51.

Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1982 r., I SA 258/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 54.

Wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 1992 r., IV SA 1378/91.

Wyrok NSA z dnia 26 października 1984 r., II SA 1205/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 98.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1987 r., P 1/87, „Palestra” 1987, nr 12.

Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.269
Date of publication: 2016-04-11 22:04:36
Date of submission: 2015-10-06 17:12:18


Statistics


Total abstract view - 865
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Marta Jadwiga Grzeszczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.