The Principle of Sustainable Development of Agriculture in the Light of the Provisions of Agricultural Law

Małgorzata Ewelina Szymańska

Abstract


The aim of the deliberations presented in this paper is the principle of sustainable development of agriculture in the light of the regulatory branch of law and agricultural policy. The evolution of agricultural law encourages exploration and extraction rules, which would take account of new, specific features of a particular branch of law. Development of regulations and a paradigm shift in agricultural law allow the identification of the principles of sustainable development of agriculture. European Union regulations recognize sustainable agriculture as a modern concept of agricultural development programming which combines production goals with environmental requirements. The objective of sustainable development is the use of natural resources of nature in a way that does not disrupt the natural balance and renewal opportunities. Sustainable development of farms is achievable only if the production does not lead to the degradation of the environment, while providing the basic needs of living and social problems of farmers and their families. European agricultural model is based on maintaining a balance between productivity and environmental protection.


Keywords


principle of agricultural law; sustainable development; farming; environmental protection; agricultural production; common agricultural policy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alexy R., Theory of Constitutional Right, Oxford 2002.

Baum R., Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne), Poznań 2011.

Blajer P., Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2009.

Budzinowski R., Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011.

Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.

Budzinowski R., Zmiany prawa rolnego. Tendencje rozwoju, [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Budzinowski, A. Zieliński, Kluczbork 2002.

Budzinowski R., Suchoń A., Błażejewska K., Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 2.

Czechowski P., Zasady prawa rolnego – stabilizacja czy ewolucja, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. 9.

Czechowski P., Stelmachowski A., Zasady prawa rolnego, „Państwo i Prawo” 1979, z. 12.

Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008.

Jeżyńska B., Pastuszko R., Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy OE – 186.

Jeżyńska B., Pastuszko R., Współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych. Zagadnienia prawne, Opinie i Ekspertyzy, styczeń 2014.

Jurcewicz A., Komentarz do art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, Warszawa 2012.

Jurcewicz A., Prawo rolne w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2001, t. 1.

Kielin-Maziarz J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej, Lublin 2013.

Kozłowski S., Ekologiczne problemy przyszłości Polski i świata, Warszawa 1998.

Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2002.

Król M., Ekologizacja wspólnej polityki rolnej, „Biuletyn Krajowej Sieci Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 2013, z. 15.

Król M., Ekologizacja wspólnej polityki rolnej, „Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013, t. 10.

Lichorowicz A., Ewolucja polskiej definicji prawa rolnego na tle doktryny zachodnioeuropejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, nr 4.

Lichorowicz A., Miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa, [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2008.

Lichorowicz A., Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009.

Lichorowicz A., Pojęcie stosunku prawno-rolnego jako kryterium wyodrębnienia prawa rolnego w systemie prawa, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1987, z. 20.

Litwiniuk P., Podstawka M., Ubezpieczenie wypadków przy pracy rolniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 91.

Maroń G., Zasady prawa: pojmowanie i typologia a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.

Oleszko A., Wyodrębnienie prawa rolnego na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, [w:] Prawo rolne, red. A. Oleszko, Warszawa 2009.

Pawlak W., Polskie prawo rolne, Warszawa – Poznań 1988.

Pogasz W., O legitymowaniu zasad prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 2.

Prus P., Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasady zrównoważonego rozwoju, Bydgoszcz 2010.

Równy K., Prawo międzynarodowe i rozwój zrównoważony, „Prawo i Środowisko” 2000, nr 3.

Sadowski A., Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2012.

Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 2005.

Stelmachowski A., Przedmiot i źródła prawa rolnego, [w:] Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, red. P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Warszawa 2002.

Woś A., Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa, Warszawa 2003.

Woś A., Rolnictwo społecznie zrównoważone, Warszawa 2002.

Woś A., Rolnictwo zrównoważone (sustainable agriculture). Podstawowe pojęcia i ich interpretacja, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1992, nr 1–3.

Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, Warszawa 2004.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Wyrok NSA z dnia 7 lipca 2006 r., II OSK 507/06, LEX nr 275511.

Wyrok TK z dnia 15 listopada 2005 r., P 3/05, OTK ZU 2005, nr 10A, poz. 115.

Wyrok TK z dnia 15 maja 2006 r., P 32/05, OTK ZU 2006, nr 5A, poz. 56.

Wyrok TK z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05, OTK ZU 2006, nr 6A, poz. 62.

Wyrok WSA z dnia 25 marca 2009 r., II SA/Go 825/08, LEX nr 526352.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.121
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:30
Data złożenia artykułu: 2015-10-09 06:36:18


Statistics


Total abstract view - 670
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Małgorzata Ewelina Szymańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.