The Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure Code

Alena Kristková, Pavel Kandalec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy dwóch zasad – zasady legalizmu oraz zasady oportunizmu, które na pierwszy rzut oka mogą być postrzegane jako sprzeczne, ponieważ jedynie pierwsza z nich jest uważana za tradycyjny filar postępowania karnego w państwach Europy kontynentalnej. Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie roli, jaką pełni zasada oportunizmu w procedurach postępowania karnego w Czechach oraz przedstawienie głównych instytucji, które wyrażają tę zasadę.


Słowa kluczowe


legalizm; oportunizm; czeski Kodeks postępowania karnego

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ambos K., International Criminal Procedure – Adversarial, Inquisitorial or Mixed?, “International Criminal Law Review” 2003, No. 3.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Cooper N., The Fruit of the Poisoned Tree – the Admissibility of Evidence in Civil Cases, “British German Jurists’ Association”, www.bgja.org.uk/Documents/2011/NigelCooper.pdf [access: 10.11.2015].

Fabrizy E.E., Die österreichische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung 1975) mit dem neuen Vorverfahren und den wichtigsten Nebengesetzen. Kurzkommentar, 11. neu bearbeitete Auflage, Wien 2011.

Gross J., Review of Disclosure in Criminal Proceedings, 2011, www.judiciary.gov.uk/JCO%2FDocuments%2FReports%2Fdisclosure-review-september-2011.pdf [access: 10.11.2015].

Jehle J.M., Wade M., Coping with Overloaded Criminal Justice System, Berlin 2006.

Mirtl A., Straffrei dank neuer Kronzeugenregelung?, www.wirtschaftsanwaelte.at/straffrei-dank-neuer-kronzeugenregelung-2 [access: 10.11.2015].

Musil J., Dohody o vině a trestu (Absprachen) v Německu, “Právník“ 2008.

Musil J., Korunní svědek – ano či ne?, “Trestní Právo“ 2003, No. 4.

Schuon C., International Criminal Procedure. A Clash of Legal Cultures, Hague 2010.

Seiler S., Strafprozessrecht, 12. überarb. Auflage, Wien 2012.

Sotolář A., Púry F., Šámal P., Alternativní řešení trestních věcí v praxi, Praha 2000.

Venier A., Einstellung und Anklage im neuen Strafprozessrecht, [in:] 35. Ottensteiner Fortbildungsseminar aus Strafrecht und Kriminologie, Wien 2007.

Weigend T., Das „Opportunitätstprinzip“ Zwischen Einzelfallgerechtigkeit und Systemeffizienz, „Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft” 1997.

Judgment of the European Court of Human Rights Gäfgen vs. Germany, application No. 22978/05, 30 June 2008.

Judgment of the European Court of Human Rights Lutz vs. Germany, application No. 9912/82, 25 August 1987.

Judgment of the European Court of Human Rights Khuzhin and others vs. Russia, application No. 13470/02, 23 October 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.239
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:35
Data złożenia artykułu: 2015-12-30 10:02:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Alena Kristková, Pavel Kandalec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.