“Oath of Death” in Practice of Municipal Court of Krzemieniec in the 18th Century

Marian Mikołajczyk

Abstract


Before Poland was partitioned, there had been different laws for each group of society. Gentry, townspeople and peasants had their own laws. In the gentry law (land law) there was a rule that the accused could not be sentenced to death if the private accuser with several other people did not swear that the accused deserves death penalty. The practice of such a swearing existed until 1768. Current researches indicated the lack of such a rule in a municipal law. However, in the city of Krzemieniec in Wołyń the practice was different. Local municipal court required the oath of a claimant in most criminal cases. It is possible to suppose that it was an example of imitating the land law by the municipal law. We do not know if it was an only example of such a practice or whether there were similar situations in other cities of eastern Republic of Poland. This problem requires further researches.


Keywords


municipal law; criminal trial; oath; capital punishment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Abramski A., Sądownictwo podczas konfederacji w Polsce (1672–1793), Katowice 1986.

Akty izdawajemyje Wilenskuju Archeograficzeskuju Kommissieju, t. 6, Wilna 1872.

Archiw Jugo-Zapadnoj Rossji, cz. 5, t. 1, Kijew 1869.

Archiw Jugo-Zapadnoj Rossji, cz. 6, t. 2, Kijew 1870.

Archiwum Głównym Akt Dawnych, Nabytki niedokumentowe Oddziału I, rkps sygn. 58.

Bednaruk W., Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin [2008].

Czermak W., Sprawa Lubomirskiego w roku 1664, [w:] Ostatnie lata Jana Kazimierza, oprac. A. Kersten, Warszawa 1972.

Guldon Z., Wijaczka J., Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI–XVIII wieku, Kielce 1995.

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1985.

Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Katowice 2013.

Mikołajczyk M., Proces przed krzemienieckim sądem miejskim w Leśniowie w 1747 r. Z badań nad praktyką wymiaru sprawiedliwości w miastach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Łódź (w druku).

Mikołajczyk M., Sąd z Krzemieńca w wołyńskich miasteczkach. Z badań nad dziejami sądownictwa miejskiego w dawnej Polsce, [w:] Regnare, gubernare, administrare. Prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, t. 2: Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012.

Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 1744.

Volumina legum, wyd. J. Ohryzko, t. 7, Petersburg 1860.

Witkowski W., Ordynacje pańskie dla miast prywatnych w Polsce w XVII i XVIII stuleciu, [w:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, red. J. Ciągwa, T. Opas, Rzeszów 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.675
Date of publication: 2017-01-30 09:59:27
Date of submission: 2016-01-28 23:45:11


Statistics


Total abstract view - 752
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marian Mikołajczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.