Cognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym

Krzysztof Amielańczyk

Streszczenie w języku polskim


W okresie cesarstwa quaestiones perpetuae musiały zderzyć się z konkurencją ze strony cesarskiego sądownictwa zwanego cognitio extra ordinem. Nowy system zainspirował tworzenie nowego typu przestępstw zwanych crimina extraordinaria. W okresie tym doszło także do poszerzenia katalogu przestępstw, których ściganie możliwe było extra ordinem, tj. poza porządkiem wyznaczonym przez leges iudiciorum publicorum. System cognitio extra ordinem umożliwiał uwzględnianie okoliczności łagodzących i obciążających oraz dopasowanie kar do stopnia szkodliwości popełnionego czynu.


Słowa kluczowe


rzymskie prawo karne publiczne; rzymski proces karny; cognitio extra ordinem; crimina extraordinaria

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amielańczyk K., Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym, Lublin 2013.

Amielańczyk K., Irenarchae. Reforma sądowej policji śledczej za panowania cesarza Hadriana i Antonina Piusa, [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007.

Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006.

Bauman R., The Leges Iudiciorum Publicorum and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire, “ANRW” 1980, II.13, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/9783110839739-004.

Biscardi A., Aspecti del fenomeno processuale nell’esperienza giuridica romana, Milano 1973.

Brasiello U., Le pene nel campo criminale e la loro evoluzione, [w:] Problemi di diritto romano esegeticamente valutati, I, Bologna 1954.

Brasiello U., Sulla desuetudine dei iudicia publica, [w:] Studi Betti, IV, Milano 1962.

Costa E., Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921.

Garnsey P., The Criminal Jurisdiction of Governors, “JRS” 1968, No. 58.

Gioffredi C., I principi del diritto penale romano, Torino 1970.

Giuffrè V., La repressione criminale nell’esperienza romana, Napoli 1998.

Greenidge A.H.J., Roman Public Life, New Jersey 2003.

Jones A.H.J., The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate, Oxford 1972.

Kelly J.M., Princeps iudex. Eine Untersuchung zur Enwicklung und der Grundlage der kaiserlichen Gerichtsbarkeit, Weimar 1957.

Kuryłowicz M., Tresviri capitales oraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne, „Annales UMCS. Sectio G” 1993, Vol. 40, nr 9.

Litewski W., Podstawowe wartości prawa rzymskiego, Kraków 2001.

Litewski W., Rzymski proces karny, Kraków 2003.

Łuć I., Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie, Lublin 2004.

MacCormack G., Criminal Liability for Fire in Early and Classical Roman Law, “Index” 1972, No. 3.

Marotta V., Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano 1988.

Pugliese G., Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato, “ANRW” 1982, Vol. 14, No. 2.

Robertis F.M. De, Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali, “Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Univercità di Bari” 4 (1941), Bari 1942.

Santalucia B., Accusatio i inquisitio w procesie karnym okresu cesarstwa, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2002, Vol. 2, nr 2.

Santalucia B., Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano 1989.

Santalucia B., La cognitio extra ordinem in materia criminale, [w:] Lineamenti di storia del diritto romano, Milano 1979.

Scapini N., Diritto e procedura penale nell’esperienza giuridica romana, Parma 1992.

Schiller A.A., The Jurists and the Praefects of Rome, “BIDR” 1952, No. 57–58.

Sperandio M.U., Accusatio – inquisitio. Modelli romani di giurisdizione criminale, “SDHI” 2001, No. 67.

Strachan-Davidson J.L., Problems of Roman Criminal Law, Oxford 1912 (Amsterdam 1969).

Święcicka P., Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2012.

Volkmann H., Zur Rechtsprechung im Principat des Augustus, München 1969.

Zabłocki J., Tarwacka A., Rzymskie prawo publiczne, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.41
Data publikacji: 2017-01-30 09:58:51
Data złożenia artykułu: 2016-02-01 21:58:56

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Krzysztof Amielańczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.