The Bumpy Road to St. Petersburg, or the Difficult Beginnings of the Delegation of the Grodno Nobility of 1810

Sławomir Godek

Abstract


The example of the nobility of the guberniya of Vilnius, who in 1810 dared to submit a series of economic demands to the Russian government, prompted a similar action amongst the nobility of the Grodno guberniya. In August 1810 a delegation was appointed that was to travel to the capital. At its head in November 1810 was Duke Xavier Drucki-Lubecki, who moved toward the Neva at the end of the same year. The delayed departure of the noble envoys was due to difficulties with the formation of the delegation and the unstable position of the governor and the guberniya’s marshal of the nobility, the lack of funds, personal animosities, and disbelief in part of the nobility in the sense of the project and its success.


Keywords


noble delegation in St. Petersburg

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Godek S., O stanie i potrzebach guberni litewskich w roku 1810 w świetle protokołów czynności delegacji szlacheckiej w Petersburgu, „Zeszyty Prawnicze” 2014, z. 14.3.

Godek S., Petersburska misja Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego z 1811 r. a ekonomiczna kondycja guberni grodzieńskiej, [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015.

[Listy do Ksawerego Druckiego-Lubeckiego], rkps., Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13077.

Misja petersburska 1811, rkps., Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13076.

Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008.

Protokół czynności w St. Petersburgu delegacji szlacheckiej guberni Litte Wileńskiej za marszałkostwa gubernskiego JW. Sulistrowskiego, kawalera orderu S-tej Anny 2-giej klasy w roku 1810 od miesiąca junii, rkps., Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščiu skyrius (Vilnius), F. 16-210, k. 1–34.

Rzut oka na historię czynności JWX. Druckiego Lubeckiego jako delegata guberni grodzieńskiej w Petersburgu roku 1811, rkps., Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13076, t. 1.

Smolka S., Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1–2, Warszawa 1983.

Szczepański J., Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846), Warszawa 2008.

Szczuka L., Marszałkowie szlachty guberni grodzieńskiej, „Ateneum Wileńskie” 1924, t. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.313
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:07
Data złożenia artykułu: 2016-02-05 09:10:43


Statistics


Total abstract view - 433
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Sławomir Godek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.