Officials Association of the Stefan Batory University in Vilnius – Contribution to the Genesis of Trade Unions in the Interwar Period

Przemysław Dąbrowski

Abstract


Working in the years 1925–1939, the Officials Association of the Stefan Batory University in Vilnius, was a trade union. Subject to the provisions of the Regulation Commissioner General of the Eastern Lands on associations and unions of 25 September 1919 and then the Decree of the President of the Republic on 27 October 1932 Law on Associations. The area of its activity covers the entire Earth Vilnius. The primary statutory objective was to protect the professional interests of officials employed at the Stefan Batory University in Vilnius. Besides, the Association gave assistance to its members and engaged in numerous external socio-cultural initiatives, often supporting them financially.


Keywords


trade unions; Vilnius; associations; Stefan Batory University in Vilnius

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


lat polityki społecznej Państwa Polskiego 1918–1928, [Warszawa] 1928.

Akta Związku Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, msp., LCVA, Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, fond 1002, ap. 1, apsk. 7.

Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz.P.P.P. z 1919 r., nr 15, poz. 209).

Dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz.P.P.P., nr 3, poz. 88).

Informator społeczno-polityczny województwa wileńskiego, z. 16, Wilno 1927.

Kazimierczuk M., Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2015.

Kmiecik T., Z dziejów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 1928–1939, http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b19/b19_4.pdf [dostęp: 06.07.2015].

Międzynarodowa konwencja o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjęta jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz.U. RP z 1925 r., nr 54, poz. 378).

Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w 1921 r. (Dz.U. RP z 1925 r., nr 54, poz. 795).

Protokoły Komisji Rewizyjnej i sprawozdania kasowe, msp., LCVA, Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, fond 1002, ap. 1, apsk. 2.

Przewalski J., Życie gospodarcze. Robotniczy ruch zawodowy w Wilnie i w Wileńszczyźnie, „Kurier Wileński” 1928, nr 151 (7 lipca).

Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich o stowarzyszeniach i związkach z dnia 25 września 1919 r. (Dz. Urz. Zarz. Cyw. Ziem Wschodnich, nr 25, poz. 255).

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przejmowaniu układów zbiorowych pracy w przypadkach łączenia się związków zawodowych pracowniczych (Dz.U. RP z 1937 r., nr 40, poz. 318).

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o trybie zawiadamiania uczestników układu zbiorowego pracy o rozwiązaniu pracowniczego związku zawodowego (Dz.U. RP z 1937 r., nr 40, poz. 319).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa (Dz.U. RP z 1939 r., nr 26, poz. 176).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. RP z 1932 r., nr 94, poz. 808).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów o inspekcji pracy oraz o pracowniczych związkach zawodowych na Ziemię Wileńską (Dz.U. RP z 1922 r., nr 73, poz. 662).

Skorowidz członków Związku, rkps, LCVA, Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, fond 1002, ap. 1, apsk. 8.

Statut Związku, msp., Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, fond 1002, ap. 1, apsk. 1.

Strąk W., W jedności – siła, „Praca” 1922, nr 1 (26 marca).

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. RP z 1935 r., nr 30, poz. 227).

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP z 1921 r., nr 44, poz. 267).

Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w sprawie zakładania filii przez związki zawodowe na terenie działania austriackiej ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. oraz rozporządzenia komisarza generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 września 1919 r. (Dz.U. RP z 1923 r., nr 76, poz. 594).

Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, uchwalonego na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w 1921 r. (Dz.U. RP z 1924 r., nr 7, poz. 57).

Ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o pracowniczych związkach zawodowych, względnie o stowarzyszeniach i związkach, a mianowicie postanowień dotyczących zrzeszania się pracowników państwowych (Dz.U. RP z 1924 r., nr 114, poz. 1012).

Z życia robotniczego, „Praca” 1922, nr 1 (26 marca).

Związki zawodowe a reforma ustroju, „Kurier Wileński” 1928, nr 282 (8 grudnia).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.219
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:01
Data złożenia artykułu: 2016-02-08 11:24:04


Statistics


Total abstract view - 696
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Przemysław Dąbrowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.