Treasury Administration in Rzeszowskie Province Over the Period 1944–1945

Andrzej Witkowski

Abstract


As of 31 December 1945, Rzeszowskie Province was the district of the Tax Chamber in Rzeszów, where 17 tax offices, 3 tax offices of excise and public monopolies, 16 tax inspection areas, Regional Inspectorate for Tax Protection in Rzeszów with 3 Tax Protection Teams (in Rzeszów, Przemyśl and Sanok) used to operate. Meanwhile, the Tax Office which was subject to the authority and supervision of the Delegate of the Department of Treasury for customs matters operated in Przemyśl. This sort of organisational status was the result of efforts initiated at the end of 1944, when Rzeszowskie Province was established informally of areas which belonged to Lviv Province and Kraków Province before the war.


Keywords


treasury administration

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Albert A. [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1914–1993, Kielce 1994.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Skarbu 1944–1950.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Izba Skarbowa w Rzeszowie 1944–1950, Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie 1944–1950, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944–1950.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

Bolkowiak I., Aparat skarbowy w Polsce w latach 1918–1982, Warszawa 1998.

Czyżowicz W., Woźniczko M., Cło i celnicy w historii, Warszawa 2012.

Ćwik W., Nad Sanem, Tanwią i Wisłoką 1918–1939. Podziały administracyjne i projekty ich zmian, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo – Ekonomia. UMCS Filia w Rzeszowie” 1991, t. 9.

Ćwik W., Polska Ludowa i początki III Rzeczypospolitej (1944–1999), [w:] W. Ćwik (red.), W. Mróz, A. Witkowski, Administracja w systemie ustrojowym Polski X–XX w., wyd. 4, Przemyśl 2002.

Ćwik W., Rys historyczny podziałów administracyjno-terytorialnych regionu południowo-wschodniego Polski, „Prace Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Komisja Nauk Prawnych, Historycznych i Ekonomicznych” 1983, z. 21.

Dekret PKWN z dnia 1 grudnia 1944 r. o podziale niektórych resortów utworzonych ustawą z dnia 21 lipca 1944 r. (Dz.U. z 1944 r., nr 14, poz. 7).

Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz.U. z 1945 r., nr 11, poz. 58).

Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz.U. z 1945, nr 12, poz. 64).

Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz.U. z 1945 r., nr 13, poz. 72).

Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządowego systemu podatkowego (Dz.U. z 1945 r., nr 13, poz. 73).

Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o utworzeniu województwa rzeszowskiego (Dz.U. z 1945 r., nr 27, poz. 168).

Dekret z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz.U. z 1945 r., nr 45, poz. 38).

Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz.U. z 1946 r., nr 19, poz. 128).

Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz.U. z 1946 r., nr 34, poz. 209).

Dubicki T., Działalność radzieckich komendantur wojennych na ziemiach polskich w latach 1944–1945, „Acta Universitatis Lodziensis. Politologia” 1982, nr 7.

Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.

Komunikat Ministerstwa Skarbu zawierający spis władz i urzędów skarbowych według stanu na dzień 31 grudnia 1945 r. (Dz.Urz. MS z 1946 r., nr 1, Dział Nieurzędowy).

Mróz W., Terenowy aparat władzy i administracji w świetle ustawodawstwa, doktryny i praktyki (wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania organów lokalnych w województwie rzeszowskim w latach 1944–1950), [w:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej, red. J. Ciągwa, T. Opas, Rzeszów 1998.

Mróz W., Z problemów funkcjonowania administracji terenowej w Polsce w latach 1944–1946, [w:] Prawo – administracja – gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej. Prace dedykowane Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu z okazji Jublileuszu 5-lecia istnienia, red. J. Buczkowski, J. Posłuszny, Przemyśl 2001.

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 23 marca 1945 r. w sprawie organizacji wydziałów VI Izb Skarbowych i wypłaty zaopatrzeń (Dz.Urz. MS z 1945 r., nr 15, poz. 99).

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 kwietnia 1945 r. w sprawie podziału na rejonowe referaty wymiarowo-poborowe (Dz.Urz. MS z 1945 r., nr 16, poz. 106).

Okólnik Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów rewizyjnych (Dz.Urz. MS z 1948 r., nr 101, poz. 475).

Pawlik W., Organizacja aparatu finansowego, [w:] Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu (1944–1973), Warszawa 1975.

Pawłowicz J., Krajowa Rada Narodowa w okresie okupacji, [w:] Krajowa Rada Narodowa, red. A. Burda, Wrocław 1976.

Petrus J., Jak Rzeszów został siedzibą województwa, Rzeszów 1989.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1921 r. (Dz.U. z 1921 r., nr 41, poz. 254).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1930 r. (Dz.U. z 1930 r., nr 37, poz. 327.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. przepisy wykonawcze do prawa celnego (Dz.U. z 1934 r., nr 90, poz. 820).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1934 r. min (Dz.U. z 1934 r., nr 104, poz. 931).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r., wydane w porozumieniu z ministrami: rolnictwa i reform rolnych oraz spraw wewnętrznych, w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego (Dz.U. z 1935 r., nr 52, poz. 340).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1937 r., nr 35, poz. 270).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych (Dz.U. z 1939 r., nr 18, poz. 118).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1945 r. o rozszerzeniu granic uprawnień urzędów skarbowych do rozstrzygania odwołań (Dz.U. z 1945 r., nr 16, poz. 90).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1945 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów (Dz.U. z 1945 r., nr 45, poz. 258).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów (Dz.U. z 1946 r., nr 17, poz. 117).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1947 r. o organizacji i zakresie działania Ochrony Skarbowej (Dz.U. z 1947 r., nr 56, poz. 307).

Rozporządzenie PKWN z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia dla tabeli stanowisk we władzach, w urzędach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz.U. z 1944 r., nr 16, poz. 90).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz.U. z 1933 r., nr 84, poz. 610).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji (Dz.U. z 1934 r., nr 104, poz. 926).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. (Dz.U. z 1939 r., nr 41, poz. 272).

Stachnik K., Organizacja aparatu finansowego, [w:] Finanse Polski Ludowej w latach 1944–1960, Warszawa 1964.

Surowiec J., Spór o koncepcję ustroju państwowego Polski w okresie Krajowej Rady Narodowej (1944–1946), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1982, nr 532.

Trzciński J., Instytucje ustrojowe okresu przejściowego 1944–1947, [w:] Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 2, Warszawa 1990.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1938 r., Mon. Pol. 1938, nr 260, poz. 628.

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz.U. z 1935 r., nr 80, poz. 499).

Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz.U. z 1936 r., nr 46, poz. 339).

Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. zawierająca ordynację podatkową (Dz.U. z 1936 r., nr 14, poz. 134).

Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego (Dz.U. z 1935 r., nr 27, poz. 203).

Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym (Dz.U. z 1938 r., nr 34, poz. 292).

Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu PKWN (Dz.U. z 1944 r., nr 1, poz. 1).

Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1944 r., nr 19, poz. 99).

Witkowski A., Ochrona skarbowa w Polsce, Warszawa 1998.

Witkowski A., Działalność ubezpieczeniowa izb skarbowych w Polsce międzywojennej i w latach 1944–1950, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo – Ekonomia (Seria Prawnicza)” 2001, t. 30.

Witkowski A., Podatki państwowe w Polsce w latach 1944–1950, Przemyśl 2005.

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1999, Warszawa 2007.

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1936 r. o organach i zakresie działania Inspektoratu Dewizowego Ministerstwa Skarbu.

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. o ustaleniu wewnętrznego podziału izb skarbowych i podległych im urzędów na jednostki organizacyjne oraz o zakresie działania tych jednostek, Mon. Pol. 1939, nr 78, poz. 178.

Zawadzki A.W., Początki działalności Ministerstwa Skarbu (1945–1946), „Finanse” 1979, nr 78.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.955
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:41
Data złożenia artykułu: 2016-02-09 18:53:23


Statistics


Total abstract view - 606
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Andrzej Witkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.