Defender of the Marriage Bond in Secular Matrimonial Law in the Kingdom of Poland in the 19th Century

Zdzisław Zarzycki

Abstract


It was not until 1741, during the pontificate of Pope Benedict XIV, that the office of defender of the bond (defensor vinculi or defensor matrimonium) appeared in church matrimonial law. Next it was applied both to the matrimonial secular codifications in some European countries, as well as to partitioning legislation in our country. Until 1825, during the times of the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland, in matrimonial cases there was applied the French legislation (the Napoleonic Code) which was of a highly secular character, and did not provide for the office of defender of the bond. Polish conservative factions, mainly the clergy of the Catholic Church, did not like such a state of affairs. There were postulated changes to matrimonial law regulations towards the confessional character, as well as implementation of the office of defender of the bond – following the ABGB pattern of 1811 in the Habsburg Monarchy – taking into account the domestic demands. The first attempts at reforms in this regard (1817–1818) ended in failure. Subsequent changes in marriage law, in the Kingdom of Poland, were implemented in 1825 under the name of the Civil Code of the Polish Kingdom. The Code would have allowed a defender of the bond to appear before a court in such cases as divorce, termination of marriage, or legal separation (“divorce from bed-and-board”). Such a state of affairs was still not appreciated by the Catholic clergy who ultimately led to the adoption of a new marriage law in 1836. New law was of a highly confessional character and referred to jurisdictions and laws of individual religious organizations. These provisions, as amended, were in force in Poland (in the former Kingdom of Poland) until 31 December 1945. 


Keywords


defender of the marriage bond; divorce; marriage annulment; legal separation of marriage; the Kingdom of Poland; the Civil Code of the Kingdom of Poland

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981.

Grabowski I., Procedura kanoniczna w sprawach małżeńskich, Warszawa 1938.

Grynwaser H., Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka 1795–1831, [w:] Pisma, t. 1, Wrocław 1951.

Karabowicz A., Świecka forma małżeństwa na ziemiach polskich pod zaborami (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka w 2004 r.).

Konic H., Dzieje prawa małżeńskiego w Królestwie Polskiem (1818–1836), Kraków 1903.

Konic H., Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowem, Warszawa 1924.

Warman H., Prawo o rozwodzie i separacji, Warszawa 1939.

Wenz W., Wróblewski P., Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław 2007.

Witkowski W., Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876, Lublin 1986.

Wróblewski S., Powszechny Austriacki Kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego. Część pierwsza (§§ 1–937), Kraków 1914.

Zarzycka A., Próby zmian prawa rzeczowego z Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim w latach 1815–1818, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2008, t. 2.

Zarzycka A., Próby zmian prawa rzeczowego z Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim w latach 1815–1830 (niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Płazy w 2002 r.).

Zarzycki Z., Rozwód w świetle akt Sądu okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.1027
Date of publication: 2017-01-30 09:59:45
Date of submission: 2016-02-16 11:03:36


Statistics


Total abstract view - 902
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Zdzisław Zarzycki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.