The Social Need for Free Legal Aid – Beneficiaries of Statutory Regulation

Małgorzata Stefaniuk

Abstract


On 5 August 2015 the law on free legal aid and on legal education was passed. The present study is devoted to one of the most significant and controversial problems in the adopted regulation, namely its subjective scope. The range of beneficiaries of this law – the entitled persons – was assessed from the standpoint of whether the adopted solutions fulfill the objectives stipulated in the bill in question: provision of legal aid at the pre-trial stage to persons who cannot, because of their financial or life status, afford to purchase this kind of services in the free market. The paper also discusses the categories of persons who are not covered by the law and those who are classified as entitled persons while they could pay the costs of legal advice. Furthermore, the solutions adopted in the law were compared with the results of empirical studies, and the role of information campaigns was emphasized: their aim is to make the persons concerned realize the need to use a lawyer’s help and to inform those entitled about centers offering free legal aid.


Keywords


free legal aid; pre-trial stage; legal information; legal education; entitled persons; social need

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bojarski Ł., Projekty ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego (2005–2012), [w:] Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Warszawa 2014.

Burdziej S., Dudkiewicz M., Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Warszawa 2013.

Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Warszawa 2014.

Druk nr 3338, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3338 [dostęp: 17.02.2016].

Guść J., Hasło: Inflacja prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/po/o-ustawie [dostęp: 17.02.2016].

Kojder A., Podstawy socjologii prawa, Warszawa 2016.

Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Piotrowski R., Ustrojowe konsekwencje inflacji prawa, [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.

Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 5 maja 2015 r., PG.VII G 025/119/15, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3338 [dostęp: 17.02.2016].

Rośnie zapotrzebowanie na pomoc prawną z urzędu, „Dziennik Gazeta Prawna” 2012 (15 września).

Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003.

Schimanek T., Organizacyjne i finansowe uwarunkowania bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, [w:] Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. Ziółkowski, Warszawa 2014.

Sprawozdanie Stenograficzne z 92. posiedzenia Sejmu RP w dniu 13 maja 2015 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2015.

Sprawozdanie Stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 czerwca 2015 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2015.

Sprawozdanie Stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. (trzeci dzień obrad), Warszawa 2015.

Sprawozdanie Stenograficzne z 98. posiedzenia Sejmu RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2015.

Turska A., Łojko E., Cywiński Z., Kojder A., Społeczne wizerunki prawa, Warszawa 1996.

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1206 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U., nr 205, poz. 1203).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863).

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych (Dz.U. z 2015 r., nr 693).

Uwagi do rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, BSA V-021-160/15, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3338 [dostęp: 17.02.2016].

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-23-15 [dostęp: 17.02.2016].

Wierczyński G., Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej, Gdańsk 2015.

Woźniakowska-Fajst D., Stec M., Śliwa J., Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Obywatel_i_Prawo/Raport_Edukacja_Prawna_Obywateli.Pdf [dostęp: 17.02.2016].

www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodpłatna-pomoc-prawna.html [dostęp: 17.02.2016].

www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/page.xsp/pracesejmu [dostęp: 17.02.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.867
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:36
Data złożenia artykułu: 2016-02-18 18:02:57


Statistics


Total abstract view - 409
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Stefaniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.