The Diet of Galicia and Lodomeria in Relation to the Government at the Dawn of the Constitutional Era in Austria

Andrzej Dziadzio

Abstract


The Diet of Galicia and Lodomeria had no legally binding means to influence the activity of the government. Despite the unsuccessful attempt to strengthen its position relative to the government administration, the Diet used its available powers to affect the administrative actions of the government. The results of these interpellations were varied. In cases where the local interests and those of the Vienna government were divergent, the Diet was not able to persuade the government to alter its policy, as demonstrated by the futile efforts to convince the government to take a more liberal position on the matter of the Polish refugees. However, in cases where the national interest and the political plans of the central government could be reconciled, the actions of the Diet were more effective. The central government cooperated with the autonomous Galician institutions on matters like education or military service.


Keywords


Galicia; The Diet of Galicia and Lodomeria; Government/Governorship; Polonisation; school; Jews

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baczkowski M., Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868–1914, Kraków 2003.

Bartel W.M., Galicyjska Rada Szkolna Krajowa. Czasy, instytucja, ludzie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1980, z. 86.

Chłędowski K., Pamiętniki. Galicja 1843–1880, t. 1, Wrocław 1951.

Dutkowa R., Polityka szkolna w Galicji – między autonomią a centralizmem, Kraków 1995.

Dziadzio A., Austria wobec Galicji i Czech w dobie przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1861–1871), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998, t. 50, z. 1.

Dziadzio A., Cenzura prasy w Austrii 1862–1914. Studium prawno-historyczne, Kraków 2012.

Dziadzio A., Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867–1914). Władza – obywatel – prawo, Kraków 2001.

Fras Z., Galicja, Wrocław 2003.

Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t. 1–3, Rzeszów 2011.

Grodziski S., Sejm Krajowy galicyjski 1861–1918, Kraków 1993.

Grzybowski K., Galicja 1848–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków – Wrocław – Warszawa 1859.

Łazuga W., Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii, Poznań 2013.

Małecki M., Wydział Krajowy Sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014.

Pijaj S., Agenor Gołuchowskis Haltung zum Hause Habsburg. Zur Genese eines geplanten Galizienbesuches von Kaiser Franz Josef I im Jahre 1868, [w:] Aus der Geschichte Östereichs in Mitteleuropa, Heft 2: Kultur und Bildung, Wien 2000.

Pijaj S., Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866–1871), Kraków 2003.

Protokoll des, zu Wien, am 26-ten Mai 1869 abgehaltenen Ministerrathes, [w:] Ministerratsprotokolle, 1869–1870, Allgemeines Verwaltungsarchiv in Wien.

Protokoll des, zu Wien, am 28-ten Mai 1869 abgehaltenen Ministerrathes, [w:] Ministerratsprotokolle, 1869–1870, Allgemeines Verwaltungsarchiv in Wien.

Regulamin Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, [w:] S. Starzyński, Kodeks prawa politycznego, czyli austriackie ustawy konstytucyjne 1848–1903, Lwów 1903.

Soboń M., Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868–1914, Kraków 2011.

Sroka Ł.T., Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.

Szymczak D., Galicyjska „ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 1871–1918, Poznań 2013.

Śliż M., Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848–1914. Aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji, Kraków 2006.

Teka Stańczyka, oprac. nauk. i wprowadzenie A. Dziadzio, Kraków 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.261
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:04
Data złożenia artykułu: 2016-02-22 08:40:26


Statistics

Total abstract view - 354
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Andrzej Dziadzio

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.