On the Progress of Research on the History of Modern Criminal Law Science in Poland

Danuta Janicka

Abstract


The article presents and evaluates the state of research concerning the history of modern criminal law science in Poland. The author indicates that these studies have been conducted by legal historians and criminal law experts. Over the last 30 years, there appeared a number of historical and legal contributions to the biographies and works of distinguished Polish lawyers of the 19th and early 20th centuries. In addition, criminal lawyers published a monograph on the most eminent Polish scholar – Juliusz Makarewicz. They also contributed to re-edition of many works by Makarewicz.


Keywords


criminal law of the 19th–20th century; criminal law science in Poland; Polish academic literature

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, red. A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska, Łódź 2015.

Andrzejewski Z., Redzik A., Leon Peiper (1865–1942) – zapomniany wybitny uczony i adwokat, „Palestra” 2008, nr 1–2.

Bardach J., Spasowicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, Warszawa – Kraków 2002.

Buchała K., Koncepcja polityki kryminalnej w pracach Bronisława Wróblewskiego, „Studia Prawnicze” 1983, nr 3.

Budziński S., Myśli do ułożenia nowego prawa karnego w formie projektu z motywami, Warszawa 1865.

Budziński S., Načala ugolovnago prava, Warszawa 1870.

Budziński S., Wykład porównawczy prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1868.

Cieślak M., Spuścizna naukowa Stanisława Śliwińskiego, „Sprawozdania Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1965, z. 1.

Cieślak M., Stefan Glaser (1895–1984), „Państwo i Prawo” 1985, z. 4.

Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007.

Dziadzio A., Józef Reinhold (1884–1928) – „zapomniany” profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, nr 2.

Gardocki L., Prawo karne, wyd. 19, Warszawa 2015.

Grześkowiak A., Poglądy Romualda Hubego na karę, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1974, t. 26, z. 2.

Grześkowiak A., Wiak K., Prawo karne, wyd. 5, Warszawa 2015.

Janicka D., Kodeks Makarewicza w opiniach niemieckich autorów, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016.

Janicka D., Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, t. 67, z. 1.

Janicka D., Neuere Rechtsgeschichte in Polen in den Jahren 2002–2014, “Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte” 2015, Nr 37.

Janicka D., O pionierach nauk kryminologicznych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, t. 68, z. 1.

Janicka D., Spór o teorie kary w dobie klasycznej szkoły prawa karnego na ziemiach polskich i niemieckich w XIX wieku, [w:] Polska Akademia Nauk. Prace Komisji Historii Nauki, red. A. Strzałkowski, t. 2, Kraków 2000.

Janiszewska-Talago E., Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Warszawa 1965.

Kalinowski S., Profesor Stanisław Śliwiński, „Studia Iuridica” 1993, nr 25.

Karnopolityczne koncepcje profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin 2006.

Kodeks karny z 1932 roku, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Lublin 2015.

Kodeks karny z komentarzem, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2012.

Kolarzowski J., Definicja i funkcje polityki kryminalnej w pracach Bronisława Wróblewskiego, „Studia Iuridica” 1996, t. 31.

Kolarzowski J., Myśl prawnicza Bronisława Wróblewskiego, Warszawa 1996 (maszynopis, Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego).

Koredczuk J., Edmund Krzymuski jako neokantysta, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2002, nr 2367.

Koredczuk J., Poglądy Juliusza Makarewicza na zmiany w prawie karnym niemieckim po 1939 roku, [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2005, t. 28.

Krzymuski E., Szkoła klasyczna w defensywie, wyb. i przedm. J. Widacki, Kraków 2013.

Krzymuski E., Szkoła pozytywna prawa karnego we Włoszech, przedm. J. Widacki, Kraków 2015.

Krzymuski E., Teoria karna Kanta: ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym, przedm. J. Widacki, Kraków 2013.

Kwiatkowski P., Mieczysław Szerer, [w:] Sto lat socjologii polskiej, red. J. Szacki, Warszawa 1995.

Lityński A., Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Katowice 1991.

Ławnikowicz G., Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Lublin 2014.

Maciejowski F., Wykład prawa karnego w ogólności z zastosowaniem Kodexu kar głównych i poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 w Królestwie Polskim obowiązującego, Warszawa 1848.

Makarewicz J., Prace rozproszone, t. 1: Publikowane w latach 1895–1901, red. nauk. A. Grześkowiak, Lublin 2010.

Makarewicz J., Prace rozproszone, t. 2: Publikowane w latach 1902–1913, red. nauk. A. Grześkowiak, Lublin 2012.

Makarewicz J., Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, przeł. K. Jakubów, red. nauk. A. Grześkowiak, Lublin 2009.

Malec J., Rosenblatt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław – Warszawa – Kraków 1989–1991.

Marek A., Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011.

Materniak-Pawłowska M., Dyscypliny historycznoprawne na wydziałach prawa i administracji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, t. 65, z. 2.

Michalska-Warias A., Jerzy Śliwowski (1907–1983), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949–2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, red. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2009.

Mogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, Warszawa 1916.

Mogilnicki A., Indywidualizacja kary, Warszawa 1900.

Mogilnicki A., Kary dodatkowe: kary cielesne, kary hańbiące, pozbawienie czci i praw, Warszawa 1907.

Mohyluk M., Juliusz Makarewicz o radzieckim prawie karnym, [w:] Między I a III Rzecząpospolitą. Kształtowanie europejskiej kultury prawnej. Prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Mikołajczyk, A. Drogoń, „Miscellanea Iuridica” 2005, t. 7.

Mohyluk M., Wacław Makowski o radzieckim prawie karnym, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, nr 7.

Moldenhawer A., O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych, cz. 1–3, Warszawa 1866–1870.

Moś U., Bronisław Wróblewski: przypadek socjologizmu polskiego, [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, red. K. Sowa, Warszawa 1983.

Pałczyński S., Romualda Hubego teoria działania i czynu. Studium z zakresu podstaw konstrukcyjnych pierwszego polskiego nowoczesnego systemu prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, nr 2.

Pasek A., Udział profesora Emila Stanisława Rappaporta w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2006, nr 2887.

Pasek A., Znaczenie profesora Wacława Makowskiego dla rozwoju polskiego prawa karnego, [w:] Nauka i nauczanie prawa w dziejach, red. T. Kruszewski, Wrocław 2011.

Paszkowska M., Kartka z dziejów rosyjskiej nauki prawa karnego w XIX wieku. Uczebnik ugołovnogo prava Włodzimierza Spasowicza (1829–1906), „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2002, nr 2.

Paszkowska M., Nauka prawa karnego w środowisku „Gazety Sądowej Warszawskiej” (1873–1918), Warszawa 2010.

Pawlak K., Polski biograficzny słownik penitencjarny, Kalisz 2008.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001.

Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.

Pol K., Poczet prawników polskich XIX–XX w., uzup. i popr. A. Redzik, wyd. 2, Warszawa 2011.

Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005.

Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008.

Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949–2009, red. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2009.

Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

Puchejda A., Odpowiedzialność i polityka wolności. Rzecz o Mieczysławie Szererze, [w:] M. Szerer, Śmiertelni Bogowie. Rzecz o demokracji i dyktaturze, Warszawa 2014.

Raś D., Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym: wybór tekstów, Kraków 2011.

Raś D., Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży: wybór tekstów z XVI–XX wieku, Kraków 2011.

Redzik A., Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karnopolityczne koncepcje profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin 2006.

Redzik A., Ludwik Dworzak (1900–1940?) – najbliższy uczeń Juliusza Makarewicza, [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin 2007.

Redzik A., Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło, [w:] Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005.

Redzik A., Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946, Lublin 2006.

Rejman G., Juliusz Makarewicz – polski uczony na przełomie XIX i XX wieku (1872–1955), [w:] Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005.

Rejman G., Wykłady prof. Stanisława Śliwińskiego w okresie tajnego nauczania (polskie prawo karne materialne), „Studia Iuridica” 1993, nr 25.

Salmonowicz S., Zdrójkowski Z., Uwagi o programie badań nad historią prawa karnego w Polsce, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1981, nr 14.

Seminarium z okazji 110. rocznicy urodzin Profesora Władysława Woltera, red. K. Dyl, Kraków 2007.

Sendecki P., Adwokat profesor Zdzisław Papierkowski (1903–1980) – w 110. rocznicę urodzin, „Palestra” 2013, nr 3–4.

Skrętowicz E., Strzelec P., Ostatnie lata życia Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karnopolityczne koncepcje profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin 2006.

Sobociński W., Moldenhawer, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław 1976.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, wyd. 15, Warszawa 2015.

Spasowicz W., Najnowsze prądy w nauce prawa karnego, Petersburg 1892.

Sygit B., Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007.

Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946.

Świda W., Prawo karne, Warszawa 1989.

Tarkowski M., Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939, Gdańsk 2015.

Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000.

Wachholz L., Rozważania o przyczynach zbrodni, Kraków 2008.

Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007.

Warylewski J., Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego, [w:] System prawa karnego, t. 1: Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010.

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, wyd. 6, Warszawa 2015.

Wąsowicz M., Kara w polskiej myśli prawniczej w XIX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1987, t. 39, z. 1.

Wąsowicz M., Nurt socjologiczny w polskiej myśli prawnokarnej, Warszawa 1989.

Widacki J., Zapomniany profesor prawa karnego, [w:] Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie: myśli i ludzie, Kraków 2014.

Witkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski: wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin 2001.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne: część ogólna, wyd. 2, Kraków 2013.

Wróblewski B., Penologia. Socjologia kar, t. 1–2, Wilno 1926.

Wróblewski B., Wstęp do polityki kryminalnej, Wilno 1922.

Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, red. M. Marszał, J. Przygodzki, Wrocław 2006.

Zębik A., Poglądy Romualda Hubego na przestępstwo, winę i karę, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1988, nr 35.

Zębik A., Przestępstwo, wina i kara w poglądach Edmunda Krzymuskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1985, nr 22.

Zoll A., Juliusz Makarewicz (1872–1955), [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000.

Żukowski P.M., Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2012, red. D. Malec, Kraków 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.345
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:09
Data złożenia artykułu: 2016-02-24 09:29:16


Statistics


Total abstract view - 812
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Danuta Janicka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.