European Regional Human Rights System versus the Inter-American and African Systems – Implementing the Notion of Universalism or Autonomy of Systemic Solutions

Bartosz Liżewski

Abstract


Article was devoted to the issues of the formation of three regional human rights protection systems: European, Inter-American and African. It presents two major groups of issues. The first is the historical perspective of establishment of a regional European system of human rights protection systems (Inter-American and African) largely modeled on European solutions. The second group is a brief analysis of the solutions adopted on the basis of these systems. It consists of a catalog of rights protected, and procedural solutions of supervisory mechanism which determines the degree of efficiency of protection of human rights in different regional systems. This analysis seeks to determine the extent to which these systems are similar to each other and whether they are similar enough that we can speak of implementation of the idea of universalism. In addition, it discusses autonomous solutions adopted on the basis of these systems and for reasons arising from the specific local conditions for which they were introduced captures the differences in these three regional systems of human rights protection.


Keywords


human rights; regional human rights protection systems; universalism; cultural relativism; list of protected rights; controlling mechanism

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aguero Aguila J., Derechos humanos y democracia: entre la emancipación y la ideologia, [w:] Prawa człowieka w Ameryce łacińskiej. Teoria i praktyka, red. K. Derwich, M. Kania, Kraków 2014.

Andrzejczuk R., Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych, Lublin 2011.

Barankiewicz T., Transkulturowa orientacja metodologiczna w uprawianiu filozofii prawa – doświadczenia, szanse i ograniczenia, [w:] Transkulturowa filozofia prawa Antoniego Kościa, red. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Lublin 2016.

Carozza P.G., From Conquest to Constitutions – Retreving Latin American Tradition of the Idea of Human Rights, “Human Rights Quarterly” 2003, Vol. 25, No. 2.

Cesarz Z., Organizacja Państw Amerykańskich – OPA, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.

Domagała A., Florczak A., Międzynarodowe trybunały karne i praw człowieka, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.

Jabłoński M., Afrykański regionalny system ochrony wolności i praw, [w:] B. Banaszak, K. Complak, R. Wieruszewski, A. Bisztyga, M. Jabłoński, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2003.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 2: Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, red. L. Garlicki, Warszawa 2011.

Kosmala-Kozłowska M., Dialog Zachód – Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizje i praktyka, Toruń 2013.

Kraśkiewicz M., Regionalne systemy ochrony praw człowieka: europejski, międzyamerykański, azjatycki, afrykański, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, t. 1, Warszawa 2014.

Lizak A., Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012.

Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, wyb. i oprac. A. Bieńczyk-Missala, Warszawa 2008.

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, przeł. S. Kowalski, Kraków 2011.

Sidi Diallo B., Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka, Poznań 2010.

Viljoen A., International Human Rights in Africa, Oxford 2007, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199218585.001.0001.

Zajadło J., Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór o uniwersalizm – relatywizm, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, t. 15.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.543
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:19
Data złożenia artykułu: 2016-02-28 15:40:29


Statistics


Total abstract view - 656
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bartosz Liżewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.