Remarks on the Drafts of the Standing Order of the Sejm Referring to the Mode of Conducting Parliamentary Debate

Grzegorz Michał Pastuszko

Abstract


The article refers to the drafts of the standing order of the Sejm, which were submitted to the marshal of this chamber in the last couple of years. All of the presented proposals are designed to change some rules of parliamentary debate. These include: 1) equipping the candidate for the office of Prime Minister with the right to be given the floor during debate over motion of constructive no confidence vote, which is not provided in the standing order at present, 2) introducing the procedure of so called “question time” to the Polish parliamentary system, 3) equipping the presidents of the parliamentary groups (parliamentary clubs) with a right to take a floor out of turn, without being allowed by the Marshall of the Sejm. The author analyses all the solutions contained in the drafts, indicating its advantages and disadvantages (as a matter of fact some of the are drafted poorly). He supports the general direction of the proposed amendments, sharing the belief of their authors that they should help to improve Polish parliamentary system and Polish democracy as well.


Keywords


draft; standing order of the Sejm; parliamentary debate; Sejm; parliamentary opposition

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Blackburn R., Kennon A., Parliament. Functions, Practice and Procedures, London 2003.

Chybalski P., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4.

Cozzoli V., Ewolucja roli ugrupowań parlamentarnych w Regulaminie Izby Deputowanych, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.

Garlicki L., Komentarz do art. 115. Uwaga 5, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.

Kubuj K., Opinia w sprawie zmiany regulaminu Sejmu w celu umożliwienia kandydatowi na Prezesa Rady Ministrów udziału w debacie nad wnioskiem w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 1 Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6.

Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.

Pastuszko G., Instytucja konstruktywnego wotum nieufności w systemach ustrojowych państw europejskich – analiza prawno-porównawcza, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3.

Patyra S., Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji rządu, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 8 października 2010 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 3721, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Warszawa, 8 października 2010.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 10 listopada 2011 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 11, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Warszawa, 10 listopada 2011.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 4 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2560, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 4 lipca 2014.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 4 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2561, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 4 lipca 2014.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 18 lipca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 3005, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 18 lipca 2014.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 5 listopada 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2969, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, Warszawa, 5 listopada 2014.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 1 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 64, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, Warszawa, 1 grudnia 2015.

Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, wniesiony 8 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 83, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, Warszawa, 8 grudnia 2015.

Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.

Sarnecki P., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4.

Szmyt A., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy 2013, nr 4.

Szmyt A., Opinia w sprawie zmiany regulaminu Sejmu w celu umożliwienia kandydatowi na Prezesa Rady Ministrów udziału w debacie nad wnioskiem w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 1 Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6.

Witkowski Z., Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4.

Zubik M., Opinia prawna na temat konieczności uzyskania votum zaufania przez rząd wyłoniony wskutek zgłoszenia konstruktywnego wotum nieufności, „Biuletyn Biura i Ekspertyz i Opinii Prawnych” 1999, nr 5.

Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.177
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:39
Data złożenia artykułu: 2016-03-04 18:02:07


Statistics


Total abstract view - 558
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Grzegorz Michał Pastuszko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.