Conviction without a Trial in the Perspective of Changes Adopted and Planned in the Criminal Procedure

Damian Kazimierz Gil

Abstract


The subject of the following study is to show the institution of conviction without a trial in time perspective and the impact of the regulations of other countries on the current nature of this institution. Similarity of conviction without a trial to Italian pattegiamento has been presented. The original regulation of Art. 335 of the Code of the Criminal Procedure differs significantly from the current wording and subject scope of conviction without a trial. In view of the adopted and planned changes, the attention has been paid to the protection of aggrieved party’s rights which should also be respected in modified proceedings. Changes introduced by means of the amendment of September 2013 and February 2015 have been evaluated. Changes which are currently the subject of a legislative process have been positively evaluated.


Keywords


conviction without a trial; consensus decision-making; defendant; aggrieved party; criminal procedure; amendments

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bogusłowicz A., „Postępowanie skrócone” – klasyczna forma konsensualnego sposobu zakończenia postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4.

Boratyńska K.T., Królikowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego – komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.

Brodzisz Z., [w:] Kodeks postępowania karnego – komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015.

Druk nr 207, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=207 [data dostępu: 07.03.2016].

Druk nr 870, www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=870 [data dostępu: 28.02.2016].

Druk nr 2393, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2393 [data dostępu: 28.02.2016].

Fanchiotti V., Negotiated Justice in Italy, [w:] Settlements in Criminal Procedures, “Archivum Iuridicum Cracoviense” 1998–1999, Vol. XXXI–XXXII.

Gostyński Z., Zasada szybkości w nowym Kodeksie postępowania karnego, [w:] Nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998.

Grzegorczyk T., Wniosek o naprawienie szkody w nowym prawie i postępowaniu karnym, [w:] Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 3, Warszawa 1997.

Grzegorczyk T., Wybrane zagadnienia najnowszej nowelizacji procedury karnej, „Państwo i Prawo” 2003, z. 8.

Jasiński W., Instytucja skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.) na tle naczelnych zasad procesu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 9.

Jeznach M., Akt oskarżenia, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 11.

Kardas P., Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.

Kardas P., Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego), [w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.

Kodeks postępowania karnego – komentarz, red. P. Hofmański, t. 2, Warszawa 2011.

Koper R., Postępowanie mediacyjne a skazanie oskarżonego bez rozprawy, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 11–12.

Koper R., Warunki skazania oskarżonego wyrokiem bez rozprawy, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 5.

Królikowski M., Sakowicz A., [w:] Kodeks postępowania karnego – komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.

Kruk E., Kilka uwag na temat stosowania art. 335 i art. 387 kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1.

Kruk E., Korzenie i koncepcja konsensualizmu w postępowaniu karnym, „Annales UMCS. Sectio G” 2001, Vol. XLVIII.

Kruk E., Wyrok skazujący na posiedzeniu sądu I instancji. Zagadnienia wybrane, „Annales UMCS. Sectio G” 1998, Vol. XLV.

Kurowska K., Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego a sytuacja procesowa pokrzywdzonego, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.

Kuśmierczyk M., Czy jesteśmy skazani na porozumienia procesowe?, [w:] Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Warszawa 2009.

Nowikowski I., Odwoływalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001.

Opinia Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 5 lutego 2016 r. (230/16), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0F886B16326355A1C1257F5400517C71/%24File/207-001.pdf [data dostępu: 06.03.2016].

Opinia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP z dnia 29 lutego 2016 r. (BSA II – 021 – 38/16), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CC7AB6DB0551BFC0C1257F6B003FCB99/%24File/207-005.pdf [data dostępu: 06.03.2016].

Paluszkiewicz H., [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 3, cz. 2: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.

Paluszkiewicz H., [w:] K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2015.

Paluszkiewicz H., Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym, Warszawa 2008.

Paprzycki L.K., Komentarz do art. 418 a k.p.k., LEX 2015.

Pączek I., Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r., „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10.

Rogoziński P., Dobrowolne poddanie się oskarżonego odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 2000, z. 9.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U., poz. 1218 ze zm.).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=81FBEDF78E1591ABC1257F47004A6BD3 [data dostępu: 07.03.2016].

Skorupka J., Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego, [w:] Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Warszawa 2009.

Skrętowicz E., Postępowanie nakazowe – zagadnienia wybrane, [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności (Księga pamiątkowa Prof. A. Bulsiewicza), red. A. Marek, M. Jeż-Ludwichowska [et al.], Toruń 2004.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 276, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=276 [data dostępu: 07.03.2016].

Stefański R.A., Wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego bez rozprawy, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 2.

Steinborn S., Kodeks postępowania karnego – komentarz do art. 335 k.p.k., LEX 2016.

Steinborn S., Porozumienia w polskim procesie karnym, Kraków 2005.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U., nr 17, poz. 155).

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 437).

Waltoś S., Dopuszczalność porozumiewania się i uzgadniania rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego w świetle polskiej procedury karnej, [w:] Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego, red. A.J. Szwarc, Poznań 1993.

Waltoś S., Główne nurty nowelizacji procedury karnej, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.

Waltoś S., Kontradyktoryjność a prawda materialna, [w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.

Waltoś S., Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., „Państwo i Prawo” 1997, z. 8.

Waltoś S., Porozumienia w europejskim procesie karnym. Próba syntetycznego spojrzenia, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1.

Waltoś S., Porozumienia w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda, „Państwo i Prawo” 1992, z. 7.

Warchoł M., [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 2: Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, red. P. Kruszyński, Warszawa 2014.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2001 r., III KKN 372/99, LEX nr 52007.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2002 r., III KK 106/02, LEX nr 53328.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 421/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 397.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2007 r., III KK 478/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6, poz. 18 (wkładka).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2008 r., V KK 322/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2344.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2012 r., III KK 414/11, LEX nr 1119524.

Zbrojewska M., Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego, Białystok 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.71
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:34
Data złożenia artykułu: 2016-03-11 07:35:51


Statistics


Total abstract view - 594
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Damian Kazimierz Gil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.