Gloss to the Supreme Court's Judgment of 3rd March 2015 (IV KO 1/15)

Marek Kulik

Abstract


Gloss adresses the situation when during the proceedings relating to an offense prosecuted on motion, the the victim stay the person nearest to the accused. The author agrees with the Supreme Court, that in this case it is necessary to submit the motion, and its lack terminates the proceedings, expanding and deepening arguments.

Keywords


motion for prosecuting; person nearest to the accused

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973.

Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1975), „Palestra” 1976, nr 2.

Daszkiewicz W., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Prawo karne procesowe – I półrocze 1975), „Państwo i Prawo” 1976, z. 4.

Dudka K., Skuteczność instrumentów ochrony pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych, Lublin 2006.

Dudka K., W sprawie zasadności propozycji zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, [w:] Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008.

Falandysz L., Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980.

Gardocka T., Wniosek o ściganie osoby najbliższej, „Nowe Prawo” 1980, nr 2.

Grajewski J., [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Sopot 2000.

Grajewski J., [w:] J. Grajewski, E. Skrętowicz, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Gdańsk 1996.

Grajewski J., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 lipca 2004 r., III KK 34/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, z. 2, poz. 27.

Grajewski J., Konsekwencje procesowe oświadczenia pokrzywdzonego o nieżądaniu ścigania sprawcy przestępstwa wnioskowego, „Państwo i Prawo” 1977, z. 6.

Grajewski J., Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym, Gdańsk 1982.

Grzegorczyk T., [w:] System prawa karnego procesowego, t. 1: Zagadnienia ogólne, red. P. Hofmański, cz. 2, Warszawa 2013.

Grzegorczyk T., Cofnięcie wniosku o ściganie w procesie karnym, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 1.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.

Grzegorczyk T., O ściganiu przestępstw na wniosek w projektach nowych kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1992, t. XLVI.

Grzegorczyk T., Wnioskowy tryb ścigania czynów karalnych, Łódź 1986.

Kmiecik R., Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.p.k.), „Annales UMCS. Sectio G” 1977, nr XXIV.

Koper R., Ochrona życia rodzinnego pokrzywdzonego w procesie karnym, [w:] Iudicium et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011.

Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego, red. D. Świecki, t. 1, Warszawa 2013

Mikosz B., [w:] A. Majewski, B. Mikosz, A. Skowron, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Kraków 1996

Petasz P., Glosa do wyroku SN z dnia 27 sierpnia 2008 r., II KK 56/08, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 1.

Posnow W., Rozważania nad pojęciem pokrzywdzonego, „Państwo i Prawo” 1979, z. 8–9.

Postanowienie SN z dnia 15 maja 1970 r., VI KZP 6/70, OSNPG 1970, z. 6, poz. 101.

Rajzman H., Ściganie karne na wniosek, „Państwo i Prawo” 1948, z. 9–10.

Skorupka J., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015.

Stefański R.A., Termin do cofnięcia wniosku o ściganie, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 6.

Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948.

Uchwała SN z dnia 14 lutego 1931 r., II 28/31, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1931, nr 3, poz. 70.

Uchwała SN z dnia 21 lutego 1974 r., VI KZP 51/73, OSNPG 1974, z. 5, poz. 59.

Uchwała SN z dnia 26 listopada 1976 r., VI KZP 11/75, OSNKW 1977, nr 1–2, poz. 1;

Uchwała SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 69.

Wąsek A., Prawnomaterialne aspekty instytucji przestępstwa ściganego na wniosek, „Studia Prawnicze” 1986, nr 3–4.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 5 grudnia 2000 r., II AKa 325/00, OSA 2001, nr 7–8, poz. 40.

Wyrok SN z dnia 13 lipca 1972 r., KR 152/72, OSNKW 1972, nr 12, poz. 195.

Wyrok SN z dnia 6 listopada 1974 r., I KR 103/74, OSNPG 1975, z. 4, poz. 49.

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 r., V KKN 29/00, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 2, dodatek „Orzecznictwo”, poz. 11.

Wyrok SN z dnia 27 sierpnia 2008 r., II KK 56/08, OSNKW 2008, z. 11, poz. 94.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.269
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:42
Data złożenia artykułu: 2016-03-24 19:55:04


Statistics


Total abstract view - 550
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Marek Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.