Law Journals and Unification of the Law in Interwar Poland

Adam Redzik

Abstract


The article is an attempt to show the entire legal periodicals in the period of the Second Republic and their role in the process of unification and codification of the law. The paper shows the development of legal journals in the coming years, their specificity and involvement in discussions on the shape of the law or its interpretation. It indicates the difference between the strictly scientific profile of the journals, and targeted at the one branch of the law. There are also discussed journals published in foreign languages – aimed at popularizing Polish law, as well as publishing regular Polish Codification Commission. It has been shown that with a professional periodicals the discussion with all the legal professions – not only Polish but also European – was possible. Thus, the law journals made a substantial contribution to the shape that legislative acts of the Second Republic finally took.


Keywords


legal magazines; Second Republic (1918–1939); unification of law in Poland 1918–1939; the Polish Codification Commission

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2000.

Grodziski S., Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919–1947), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, nr 1–4.

Kotliński T., Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Makarewicz J., Das Wesen des Verbrechens. Eine kriminalsoziologische Abhandlung auf vergleichender und rechtgeschichtlicher Grundlage, Wien 1896.

Makarewicz J., Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf Entwicklungsgeschichtlicher Grundlage, Stuttgart 1906.

Memoriał Wydziału Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego, Towarzystwa Prawniczego we Lwowie i Związku Adwokatów Polskich, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego” 1919, R. 2, z. 2.

Milewski S., Redzik A., Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.

Pol K., Poczet prawników polskich XIX–XX w., wyd. 2, Warszawa 2011.

Paszkowska M., Nauka prawa karnego w środowisku „Gazety Sądowej Warszawskiej” (1873–1918), Warszawa 2010.

Pomianowski P.Z., Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”, Warszawa 2015.

Redzik A., [w:] S. Milewski, A. Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.

Redzik A., Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009.

Redzik A., Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Kraków 2012.

Redzik A., Kotliński T.J., Historia Adwokatury, wyd. 3, Warszawa 2014.

Witkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski – wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin 2001.

Witkowski W., Dziennik Prefektury Departamentu Lubelskiego w początkach Królestwa Polskiego (sierpień 1915 – grudzień 1915 r.), [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, red. S. Godek, D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa 2010.

Witkowski W., Szczytna prudenta godność – „Themis Polska” i twórczość w niej Aleksandra Thisa, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. 9.

Witkowski W., Themis Polska – die erste polnische Rechtszeitschrift (1828–1830), [w:] Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Bd. 214: Juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt am Main 2006.

Witkowski W., Warszawa jako ośrodek polskiej nauki prawa w dobie zaborów, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, t. 8, z. 1.

www.palestra.pl [dostęp: 10.03.2016].

Zaborski M., Adwokaci II RP o ustroju adwokatury. W osiemdziesiątą rocznicę numeru X–XI „Palestry” z 1931 r., „Palestra” 2011, nr 9–10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.797
Date of publication: 2017-01-30 09:59:32
Date of submission: 2016-03-26 18:20:15


Statistics


Total abstract view - 978
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Adam Redzik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.