The Gross Injustice and the Gross Infringement of Law

Katarzyna Dorota Tabaka

Abstract


The state of gross injustice obliges the appeal court to repeal the sentence irrespecitive of the complaint boundaries and the raised complaints. The gross infrigement of law is one of the cassation bases. The article presents the designations of these terms and the interdependence between them.


Keywords


gross injustice; gross infringement of law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Artymiak G., Postępowania kontrolne, [w:] Proces karny. Część szczególna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Warszawa 2012.

Bulsiewicz A., Postępowanie przed sądem drugiej instancji, [w:] A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999.

Cieślak M., Dzieła wybrane. Prawo karne procesowe. Artykuły, studia i inne prace, red. S. Waltoś przy współpr. M. Rusinka, S. Steinborna, t. 4, Kraków 2011.

Cieślak M., Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Doda Z., Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym, Warszawa 1972.

Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985.

Doda Z., Gaberle A., Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. Kontrola odwoławcza w procesie karnym, t. 2, Warszawa 1997.

Doda Z., Grajewski J., Murzynowski A., Kasacja w postępowaniu karnym – komentarz, Warszawa 1996.

Fingas M., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 30 listopada 2011r., II Aka 349/11, „Palestra” 2013, nr 1–2.

Gardocka T., Postępowanie karne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2005.

Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012.

Grajewski J., Steinborn S., Nadzwyczajne środki zaskarżenia, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz LEX, red. L.K. Paprzycki, t. 2, Warszawa 2013.

Grajewski J., Steinborn S., Postępowanie odwoławcze, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz LEX, red. L.K. Paprzycki, t. 2, Warszawa 2013.

Grzegorczyk T., Nadzwyczajne środki zaskarżenia, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.

Grzegorczyk T., Postępowanie odwoławcze, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.

Grzeszczyk W., Kasacja w polskim procesie karnym, Kraków 2000.

Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2011.

Hofmański P., Zasada kontradyktoryjności, [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, cz. 1, Warszawa 2015.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297–467, t. 2, Warszawa 2011.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postepowania karnego. Komentarz do artykułów 468–682, t. 3, Warszawa 2012.

Izydorczyk J., Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej, Łódź 2010.

Kaftal A., Prawomocność wyroków sądowych w polskim prawie karnym procesowym, Warszawa 1966.

Kaftal A., System środków odwoławczych w polskim procesie karnym, Warszawa 1972.

Kempisty H., Postępowanie odwoławcze, [w:] Kodeks postępowania karnego – komentarz, red. M. Mazur, Warszawa 1976.

Kmiecik R., Zasada kontroli, [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, cz. 2, Warszawa 2015.

Kociubiński W., Glosa do postanowienia SN z 20.07.2005r., I KZP 20/05, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 4.

Kruszyński P., Podstawy kasacji w nowym k.p.k., [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody, red. A. Gaberle, S. Waltoś, Zakamycze 2000.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.

Łojewski K., Apelacja karna, Warszawa 2005.

Łojewski K., Rewizja obrońcy w postępowaniu karnym, Warszawa 1989.

Marszał K., Nadzwyczajne środki zaskarżenia, [w:] Proces karny. Przebieg postępowania, red. K. Marszał, Katowice 2008.

Marszał K., Postępowanie odwoławcze, [w:] Proces karny. Przebieg postępowania, red. K. Marszał, Katowice 2008.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Muras Z., Bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim procesie karnym, Toruń 2004.

Muras Z., Postępowanie odwoławcze w procesie karnym. Artykuły 425–467 KPK. Komentarz, Warszawa 2004.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Pawela S., Względne przyczyny odwoławcze, Warszawa 1970.

Piszczek P., Nadzwyczajne środki zaskarżenia, [w:] Wykład prawa karnego procesowego, red. P. Kruszyński, Białystok 2012.

Postanowienie SN z dnia 24 marca 1970 r., V KRN 51/70, OSNPG 1970, nr 9–10, poz. 132.

Postanowienie SN z dnia 21 lutego 1975 r., IV KRN 62/74, OSNKW 1975, nr 65, poz. 79.

Postanowienie SN z dnia 21 lipca 1978 r., VI KRN 176/78, OSNKW 1978, nr 12, poz. 149.

Postanowienie SN z dnia 25 kwietnia 1979 r., V KRN 72/79, OSNPG 1979, nr 10, poz. 143.

Postanowienie SN z dnia 10 września 1996 r., IV KZ 64/96, OSNKW 1996, nr 11–12, poz. 85.

Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 1999 r., V KKN 682/98, OSPriP 1999, nr 5, poz. 12.

Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2001 r., V KKN 712/98, LEX nr 52021.

Postanowienie SN z dnia 28 grudnia 2001 r., V KKN 347/00, LEX nr 51622.

Postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2002 r., V KKN 214/01, LEX nr 53005.

Postanowienie SN z dnia 27 maja 2002 r., V KKN 314/01, LEX nr 53334.

Postanowienie SN z dnia 3 lutego 2003 r., II KK 352/02, LEX nr 74382.

Postanowienie SN z dnia 18 marca 2003 r., IV KKN 332/00, LEX nr 77447.

Postanowienie SN z dnia 3 listopada 2004 r., V KK 251/04 (niepubl.).

Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., II KK 242/06, OSNwSK 2007, poz. 887.

Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2008 r., II KK 290/07, OSPriP 2008, nr 7–8, poz. 25.

Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 2008 r., V KK 268/08, LEX nr 485032.

Postanowienie SN z dnia 19 marca 2009 r., III KZ 17/09, LEX nr 491176.

Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2010 r., V KK 317/10, LEX nr 694553.

Postanowienie SN z dnia 17 maja 2011 r., III KK 78/11, LEX nr 846187.

Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2011 r., III KK 269/11, LEX nr 1119517.

Postanowienie SN z dnia 2 kwietnia 2012 r., III KK 98/12, LEX nr 1163194.

Postanowienie SN z dnia 4 lutego 2013 r., III KK203/12, LEX nr 1277737.

Postanowienie SN z dnia 28 lutego 2013 r., V KK 200/12, LEX nr 1308177.

Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2013 r., III KK 305/13, LEX nr 1403881.

Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2014 r., IV KK 6/14, LEX nr 1444343.

Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2004 r., V KK 176/03, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 750.

Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 2, Warszawa 1999.

Prusak F., Nowe fakty i dowody jako podstawa rewizji, „Państwo i Prawo” 1967.

Rogacka-Rzewnicka M., Kasacja w polskim procesie karnym, Warszawa 2001.

Samborski E., Pisma procesowe w sprawach karnych, Warszawa 2012.

Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2013.

Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013.

Skorupka J., W kwestii sprawiedliwości wyroku sądowego, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Bosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013.

Skwarcow M., Glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 4.

Steinborn S., Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Warszawa 2011.

Świecki D., Apelacja w postępowaniu karnym, Warszawa 2012.

Świecki D., Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2011.

Świecki D., Nadzwyczajne środki zaskarżenia, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. 2, Warszawa 2015.

Świecki D., Postępowanie odwoławcze, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. 2, Warszawa 2015.

Świecki D., Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2013.

Uchwała NSA, II FPS 7/98, LEX nr 485845.

Uchwała SN z dnia 25 sierpnia 1972 r., VI KZP 16/72, OSNPG 1972, nr 9–10.

Uchwała SN z dnia 20 czerwca 2000 r., I KZP 16/00, OSNKW 2000, nr 7–8, poz. 60.

Uchwała SN z dnia 21 marca 2007 r., I KZP 39/06, OSNKW 2007, nr 4, poz. 30.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.

Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.

Wyrok NSA z dnia 9 listopada 1998 r., I SA/Gd 89/97, LEX nr 37631.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 maja 1991 r., II Akr 32/91, OSA 1992, nr 3, poz. 23.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2000 r., II Aka 42/00, KZS 2000, nr 5, poz. 47.

Wyrok SN z dnia 10 marca 1972 r., V KRN 21/72, OSNKW 1972, nr 9, poz. 143.

Wyrok SN z dnia 29 maja 1973 r., V KRN 118/73, OSNKW 1973, nr 12, poz. 155.

Wyrok SN z dnia 23 lipca 1974 r., V KR 212/74, OSNKW 1974, nr 12, poz. 233.

Wyrok SN z dnia 21 czerwca 1978 r., I KR 124/78, OSNPG 1979, nr 3, poz. 51.

Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 1978 r., I KR 155/78, OSNPG 1979, nr 3, poz. 52.

Wyrok SN z dnia 9 października 1980 r., Rw 342/80, OSNPG 1981, nr 8–9, poz. 103.

Wyrok SN z dnia 26 sierpnia 1983 r., V KR 40/83, OSNPG 1984, nr 5, poz. 45.

Wyrok SN z dnia 23 maja 1989 r., IV KR 98/89, OSNKW 1989, nr 7–12, poz. 60.

Wyrok SN z dnia 7 września 1994 r., III KRN 116/94, OSNKW 1994, nr 11–12, poz. 74.

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 1994 r., III KRN 120/94, OSP 1995, nr 6, poz. 138.

Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1996 r., II KRN 2/96, OSN Prok. i Pr. – wkł. 1996, nr 11, poz. 12.

Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1996 r., II KRN 2/96, OSNKW 1996, nr 7–8, poz. 42.

Wyrok SN z dnia 21 maja 1996 r., III KKN 2/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 52.

Wyrok SN z dnia 21 maja 1996 r., IV KKN 4/96 (niepubl.).

Wyrok SN z dnia 30 maja 1996 r., V KKN 29/96, OSNKW 1996, nr 7–8, poz. 44.

Wyrok SN z dnia 3 czerwca 1996 r., II KKN 18/96, OSN Prok. i Pr. – wkł. 1997, nr 2, poz. 14.

Wyrok SN z dnia 13 czerwca 1996 r., IV KKN 38/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 56.

Wyrok SN z dnia 26 czerwca 1996 r., II KKN 9/96, OSNKW 1996, nr 11–12, poz. 76.

Wyrok SN z dnia 6 września 1996 r., II KKN 63/96, OSNKW 1997, nr 1–2, poz. 11.

Wyrok SN z dnia 6 września 1996 r., II KKN 71/96, OSNKW 1997, nr 1–2, poz. 14.

Wyrok SN z dnia 18 listopada 1996 r., III KKN 148/96, OSNKW 1997, nr 1–2, poz. 12.

Wyrok SN z dnia 19 grudnia 1996 r., V KKN 116/96, OSNKW 1997, nr 3–4, poz. 34.

Wyrok SN z dnia 17 stycznia 1997 r., IV KKN 374/96, OSN Prok. i Pr. – wkł. 1997, nr 6, poz. 13.

Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1997 r., III KKN 170/96, OSNKW 1997, nr 7–8, poz. 69.

Wyrok SN z dnia 16 kwietnia 1997 r., IV KKN 445/96, OSN Prok. i Pr. – wkł. 1997, nr 12, poz. 13.

Wyrok SN z dnia 25 maja 1997 r., III KKN 307/96, OSN Prok. i Pr. – wkł. 1998, nr 3, poz. 18.

Wyrok SN z dnia 4 września 1997 r., IV KKN 277/97, OSN Prok. i Pr. – wkł. 1998, nr 5, poz. 11.

Wyrok SN z dnia 3 listopada 1999 r., IV KKN 206/99, OSNKW 2000, nr 1–2, poz. 15.

Wyrok SN z dnia 27 lipca 2000 r., IV KKN 678/98, LEX nr 51392.

Wyrok SN z dnia 28 września 2000 r., IV KKN 443/99, LEX nr 51129.

Wyrok SN z dnia 9 października 2001 r., IV KKN 328/97, OSNKW 2002, nr 3–4, poz. 24.

Wyrok SN z dnia 31 maja 2001 r., IV KKN 67/01, LEX nr 51838.

Wyrok SN z dnia 6 września 2001 r., V KKN 219/00, LEX nr 50952.

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2002 r., V KKN 319/99, LEX nr 53010.

Wyrok SN z dnia 5 listopada 2002 r., II KK 6/02, LEX nr 56093.

Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2003 r., V KK 93/03, OSNKW 2003, nr 7–8, poz. 72.

Wyrok SN z dnia 19 października 2004 r., II KK 355/04, LEX nr 141299.

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, OSNKW 2005, nr 3, poz. 30.

Wyrok SN z dnia 7 listopada 2005 r., V KK 88/05 (niepubl.).

Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2006 r., V KK 169/05, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 90.

Wyrok SN z dnia 21 września 2006 r., V KK 10/06, OSNwSK 2006, poz. 1785.

Wyrok SN z dnia 27 października 2006 r., III KK 299/06, OSNKW-R 2006, poz. 2059.

Wyrok SN z dnia 26 czerwca 2007 r., II KK 124/07, LEX nr 450367.

Wyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., II KK 81/08 (niepubl.).

Wyrok SN z dnia 1 października 2008 r., V KK 261/08, KZS 2009, nr 3, poz. 20.

Wyrok SN z dnia 11 lutego 2009 r., II KK 285/08, LEX nr 491601.

Wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2009 r., V KK 157/09, LEX nr 519634.

Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., II KK 47/10, LEX nr 843173.

Wyrok SN z dnia 23 lutego 2012 r., III KK 477/11, LEX nr 1119530.

Wyrok SN z dnia 22 maja 2013 r., IV KK 138/13, LEX nr 1504810.

Wyrok SN z dnia 23 października 2013 r., IV KK 286/13, LEX nr 1408416.

Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2013 r., II KK 322/13, LEX nr 1405157.

Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2014 r., IV KK 437/13, LEX nr 1478714.

Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014 r., II KK 115/14, LEX nr 1482364.

Wyrok SN z dnia 4 września 2014 r., V KK 222/14, LEX nr 1504601.

Zabłocki S., Nadzwyczajne środki zaskarżenia, [w:] Komentarz. Kodeks postepowania karnego, red. Z. Gostyński, t. 3, Warszawa 2004.

Zabłocki S., Postępowanie kasacyjne w nowym kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1998.

Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze, [w:] Komentarz. Kodeks postepowania karnego, red. Z. Gostyński, t. 3, Warszawa 2004.

Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe, Warszawa 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.211
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:41
Data złożenia artykułu: 2016-03-29 20:46:43


Statistics


Total abstract view - 781
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Katarzyna Dorota Tabaka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.