Brak udziału strony w postępowaniu podatkowym jako przesłanka wznowienia postępowania

Justyna Różycka

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem niniejszych rozważań jest wznowienie postępowania podatkowego w oparciu o przesłankę braku udziału strony w postępowaniu (art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej). Przyczyna, jaką jest niezawiniony brak udziału strony w postępowaniu, ma istotne znaczenie z punktu widzenia ogólnej zasady postępowania podatkowego – zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym. Instytucja wznowienia postępowania w oparciu o omawianą przesłankę umożliwia weryfikację ostatecznego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy strona bez swej winy zostanie pozbawiona możliwości udziału w postępowaniu. W artykule analizie poddano zarówno przesłanki wznowienia postępowania w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwa, jak i sposób wznowienia postępowania oraz jego przebieg.


Słowa kluczowe


postępowanie podatkowe; wznowienie postępowania; brak udziału strony; przesłanki wznowienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2015.

Gruszczyński B., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015.

Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004.

Kwietko-Bębnowski M., Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2013.

Presnarowicz S., [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa, Warszawa 2013.

Strzelec D., Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Warszawa 2009.

Szubiakowski M., [w:] M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2015.

Uchwała składu 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2005 r., FPS 6/04, ONSAiWSA 2005, nr 4, poz. 66.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270).

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 maja 2004 r., FSK 111/04.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 września 2004 r., FSK 467/04, Lex nr 142058.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 marca 2007 r., II FSK 423/06, www.nsa.gov.pl [dostęp: 10.09.2016].

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r., I FSK 460/09, Lex nr 593993.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 października 2012 r., II FSK 384/11, Lex nr 1233832.

Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 1999 r., SA/Rz 282/99, Lex nr 42510.

Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2010 r., I FSK 1848/08, Lex nr 558849.

Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2012 r., II FSK 1337/10, Lex nr 1109723.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2012 r., I SA/Bk 259/12, Lex nr 1233210.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 lutego 2014 r., I SA/Ol 133/14, Lex nr 1440403.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2004 r., III SA 2393/02, „Monitor Podatkowy” 2004, nr 7.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2005 r., III SA/Wa 919/04, Lex nr 164039.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r., III SA/Wa 4161/06, Lex nr 347713.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.191
Data publikacji: 2017-06-05 15:37:43
Data złożenia artykułu: 2016-03-31 10:39:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Justyna Różycka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.