Right to the Court in Legal Advisors Disciplinary Case

Sławomir Pilipiec

Abstract


Self-governments of legal advisors represent legal advisors practice profession in which the public repose confidence, and such self-governments shall concern themselves with the proper practice of such professions in accordance with, and for the purpose of protecting, the public interest. Legal advisors self-governments shall concern themselves with the proper practice of such professions is formal in the disciplinary case. Disciplinary case is repressive and extrajudicial. Legal advisors right to the court is also a similar right to the state court but is guided by the disciplinary prosecutor and disciplinary court The right to the court, as a personal right of each individual, is defined in Article 45, § 1 of the Constitution which states “Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court”. Thus, the right to the court consists of a few inseparable elements: 1) the right to access the court, that is the right to initiate court proceedings in the case of infringing the protected rights of an individual; the access has to be genuine due to, among others, the right territorial organization of courts and reasonable fees, 2) the right to fair proceedings, that is the proper shaping of the court proceedings (based on the proper procedure, honest and public trial, participation of the suing individual in the proceedings which guarantee their rights), 3) the right to court judgement (receiving a court decision solving the issue within reasonable time), 4) the right to defence, 5) the right to be heard (the right to information, taking positions, considering actual statements and legal demands). It seems that the right to court judgement, the right to defence and to be heard are all included in the widely interpreted right to fair proceedings. A complementary item to the right to sue is Article 77, § 2 of the Constitution of the Republic of Poland according to which “Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights”.


Keywords


legal advisor; disciplinary case; self-governments of legal advisors; the right to access the court; the right to fair proceedings; the right to court judgement; the right to defence; the right to be heard

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bischofberger P., Die Verfahrensgarantie der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechten und Grundfreiheiten (art. 5 und 6) in ihrer Einwirkung an das schweizerische Strafprosserecht, Zürich 1972.

Bujko W., Odpowiedzialność dyscyplinarna, [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2015.

Ceglarska-Piłat K., Pojęcie i cechy charakterystyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawie polskim, „Studia Prawnicze” 2015, nr 2.

Czarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013.

Daszkiewicz W., Konstytucyjne prawo do sądu a nowy Kodeks postępowania karnego (zagadnienia wybrane), [w:] Nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, red. E. Skrętowicz, Kraków 1998.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.

Działocha K., Prawo do sądu w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, red. R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 1997.

Hofmański P., Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.

KIRP, http://kirp.pl/postepowanie-dyscyplinarne/orzecznictwo-dyscyplinarne [dostęp: 10.04.2016].

KIRP, Kodeks Etyki Radcy Prawnego, http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego [dostęp: 10.04.2016].

KIRP, Rodzaje kar orzeczonych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w latach 2005–2014, http://kirp.pl/wp-content/uploads/2015/02/WSD-2005-2014....pdf [dostęp: 10.04.2016].

Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Marszał K., Proces karny, Katowice 2008.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.

Pilipiec S., Współczesna rola radcy prawnego, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, red. P. Ruczkowski, Kielce 2011.

Pilipiec S., Szreniawski P., Socjologia administracji. Zarys wykładu, Toruń 2013.

Przybysz P., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, „Państwo i Prawo” 1998, z. 8.

Rzetelny proces karny, red. P. Wiliński, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 637, 993, 1778).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Wróbel A., Glosa do trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1998 r. (sygn. akt K 36/97) – konstytucyjna wyłączność sądu, z dnia 16 marca 1999 r. (sygn. akt SK 19/98) – prawo do sądu, z dnia 8 grudnia 1998 r. (sygn. akt K 41/97) – dwuinstancyjność postępowania sądowego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.

Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. akt K 41/97, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981581043 [dostęp: 10.05.2016].

Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt K 9/10, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000760&min=1 [dostęp: 10.05.2016].

Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt SK 28/11, http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=C71D428AF0B1D39F2062CAFB2CF9EC77?id=WDU20130000164&type=1 [dostęp: 10.05.2016].

Załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. – Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Załącznik do uchwały nr 99/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, http://kirp.pl/wp-content/uploads/2015/02/Uchwa%C5%82a_KRRP_99_IX_2015.pdf [dostęp: 10.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.749
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:30
Data złożenia artykułu: 2016-03-31 15:39:51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Sławomir Pilipiec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.