Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Marzena Dyjakowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony działalności w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Józefa Mazurkiewicza, wybitnego historyka prawa. W 1922 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Uczęszczał na seminarium z historii prawa w Europie Zachodniej, prowadzone przez prof. Józefa Rafacza. W 1927 r., po złożeniu egzaminów państwowych, J. Mazurkiewicz uzyskał dyplom magistra prawa. W latach 1926–1929 studiował ponadto historię na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W tym czasie odbywał też aplikację sądową, którą zakończył, składając egzamin sędziowski, a po odbyciu służby wojskowej odbył aplikację adwokacką. W opracowaniu zostały omówione jego publikacje napisane podczas studiów oraz pracy w KUL. Opisano także jego starania o uzyskanie stopnia naukowego doktora. Ponieważ 23 czerwca 1949 r. Minister Oświaty podjął decyzję o likwidacji Sekcji Prawnej w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, J. Mazurkiewicz od 1 września 1949 r. podjął pracę na powstałym wówczas Wydziale Prawa UMCS, gdzie kierował Katedrą Historii Ustroju i Prawa Polskiego (od 1950 r. noszącą nazwę Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego).


Słowa kluczowe


Józef Mazurkiewicz; historia prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednaruk W., Józef Rafacz, [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008.

Czech-Jezierska B., Uniwersytet Jana Kazimierza w tworzeniu państwowej komisji egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011.

Ćwik W., Józef Mazurkiewicz (1904–1977), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1978, t. 30, z. 2.

Ćwik W., Profesor dr Józef Mazurkiewicz – sylwetka naukowca, „Rocznik Lubelski” 1974, R. 17.

Dyjakowska M., Historia ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym, [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2, Lublin 1996.

Mezglewski A., Okoliczności likwidacji przez władze komunistyczne Sekcji Prawa w 1952 roku, [w:] Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999.

Reder J., Prof. dr Józef Mazurkiewicz (14 IX 1904 – 5 X 1977), „Rocznik Lubelski” 1979, R. 21.

Witkowski W., Lubelscy historycy prawa: Leon Halban, Witold Sawicki i Józef Mazurkiewicz, [w:] Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999.

Witkowski W., Lubelscy historycy prawa ze szkoły lwowskiej – po 1918 roku, [w:] Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011.

Wojtkowski A., Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918–1944, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. S. Kunowski, Lublin 1969.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.249
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:03
Data złożenia artykułu: 2016-03-31 18:24:10

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marzena Dyjakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.