Legal Principles of Elementary School Teachers Training During the Second Polish Republic. Selected Issues

Magdalena Pyter

Abstract


The article aims to present the issues relating to the education of teachers in the interwar period. The text presents its main forms. Lack of modern legal literature referring to the educational law in this period constituted the main inconvenience. In this context, it seems that the history of Polish education deserves even more comprehensive research. This article may be an introduction to this type of studies.


Keywords


educational law; teachers; interwar period

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


AAN, MWRiOP, sygn. 161, s. 102.

Boguszewska A., Wyższe Kursy Nauczycielskie dla nauczycieli rysunku w dwudziestoleciu międzywojennym, „Annales UMCS. Sectio L” 2007, Vol. 5.

Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz.U. z 1919 r., nr 14, poz. 185).

Dzierzbicka M., Zagadnienie nauczycielskie w naszym szkolnictwie powszechnym, „Oświata i Wychowanie” 1929, R. I, nr 1.

Dzierzbicka M., Zagadnienie nauczycielskie w naszym szkolnictwie powszechnym, „Oświata i Wychowanie” 1929, R. I, nr 2.

Grabowska W., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976.

Juśko E., Charakterystyka kadry pedagogicznej pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918–1939, „Teka Kom. Hist. Oddziału Lubelskiego PAN” 2005, nr 2.

Kulpa J., Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963.

Litak S., Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII–XVIII w., Lublin 2010.

Możdżeń S.I., Historia wychowania 1795–1918, Sandomierz 2006.

Możdżeń S.I., Historia wychowania 1918–1945, Sandomierz 2006.

Okólnik Ministerstwa WRiOP w sprawie regulaminu pracy wychowawczej w szkołach średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminariach nauczycielskich (Dz.Urz. Min. WRiOP z 1927 r., nr 12).

Państwowe Wyższe Kursy Nauczycielskie. Statut i regulamin, wyd. 2, Warszawa 1928.

Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski. Statut i Program, Warszawa 1923.

Postanowienie Ministra WRiOP z dnia 2 lipca 1928 r., L. I. 5340/28 (Dz.Urz. Min., nr 9, poz. 154) zmienione postanowieniem Ministra WRiOP z dnia 28 listopada 1936 r., nr 2, poz. 7336/36 (Dz.Urz. Min., nr 11, poz. 221).

Prawo nauczyciela polskiego. Zbiór przepisów normujących stosunki służbowe nauczycieli szkół państwowych i publicznych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli, zest. J. Stypiński, J. Marszałek, Warszawa 1929.

Preparandy nauczycielskie, Warszawa 1922.

Program nauki w państwowych seminariach nauczycielskich, Warszawa 1921.

Program nauki w państwowych seminariach nauczycielskich, Warszawa 1926.

Regulamin przyjmowania uczniów do państwowych seminariów nauczycielskich (Dz.Urz. Min. WRiOP z 1926 r., nr 10, poz. 234).

Szafrański F., Przygotowanie zawodowe nauczycieli w czasach II Rzeczypospolitej w świetle ustaw i dekretów oraz aktów normatywnych Min. WRiOP, Wrocław 1980.

Śliwak K., Kształcenie i praca nauczycieli w szkołach polskich oraz mniejszościowych na Górnym Śląsku w latach trzydziestych XX w., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2014, nr 93.

Śliwiński F., Organizacja szkolnictwa w Polsce współczesnej, Lwów – Warszawa 1932.

Śliwiński F., Przepisy egzaminacyjne dla kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich, Łódź 1929.

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli (Dz.U., nr 92, poz. 530).

Wyższe kursy nauczycielskie. Zakres wymagań przy egzaminach wstępnych i eksternów, Lwów 1937.

Zarządzenie Ministra WRiOP z dnia 1 lipca 1928 r., nr 1, 5341/28 o organizacji państwowych Wyższych Kursów Nauczycielskich (Dz.Urz. Min., nr 9, poz. 153) zmienione zarządzeniem Ministra WRiOP z dnia 28 listopada 1936 r., nr II. P. 7336/36 (Dz.Urz. Min., nr 11, poz. 220).

Żukowska A.M., O kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli rysunku szkół ogólnokształcących w II Rzeczypospolitej, „Annales UMCS. Sectio L” 2003, Vol. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.783
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:32
Data złożenia artykułu: 2016-04-11 13:21:11


Statistics


Total abstract view - 495
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Magdalena Pyter

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.