The Main Directions of District and Urban Authorities Activity in Sandomierz in the Years 1944–1950

Zbigniew Kalandyk

Abstract


The aim of this article is to explain the main directions of district and urban authorities activity in Sandomierz in the years 1944–1950. The activities involved the issues of the war destruction and overpopulation in Sandomierz County. These actions were further hindered by the fact that the Red Army troops stationed in this area to mid-year 1946. Therefore, in the first place, the county and city authorities, had to handle the problem of food supply which was based on assignments from the outside, and housing. In the second place, the county and city authorities had to bring the county and cities up after the negligence and destruction caused by occupation and the war. Furthermore, it was very important to enliven the district through the construction of a processing base for the fresh market gardening industry.


Keywords


Sandomierz; district; urban authorities activity

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


październik 30, Sandomierz, Sprawozdanie Kieleckiej Wojewódzkiej Rady Narodowej za czas od powstania do 30 października 1944 r. Maszynopis, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1974, nr 16.

Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, Zespół Akt: Powiatowa Rada Narodowa w Sandomierzu.

Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, Zespół Akt: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu.

Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, Zespół Akt: Starostwo Powiatowe Sandomierskie.

Archiwum Państwowe w Kielcach, Zespół Akt: Urząd Wojewódzki Kielecki II.

Bełczewski B., Przyczółek sandomierski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1976, nr 1.

Ciesielski S., Polska 1944–1949. Powrót do życia, [w:] PRL od lipca 44 do grudnia 1970, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010.

Dekret PKWN z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa (Dz.U. RP z 1944 r., nr 3, poz. 9).

Dekret PKWN z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa (Dz.U. RP z 1944 r., nr 3, poz. 10).

Dekret PKWN z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej (Dz.U. RP z 1944 r., nr 9, poz. 49).

Dekret PKWN z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz.U. RP z 1944 r., nr 10, poz. 50).

Dekret z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym (Dz.U. RP z 1945 r., nr 50, poz. 290).

Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz.U. RP z 1946 r., nr 35, poz. 217).

Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz.U. RP z 1949 r., nr 46, poz. 341).

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. RP z 1950 r., nr 49, poz. 452).

Felchner A., Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945–1950) w świetle dokumentów własnego zespołu akt, Piotrków Trybunalski 2004.

Gosek S., Powstanie, rozwój i działalność Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu 1907–1986, „Biblioteka Dwutygodnika Społem” 1987, nr 1.

„Kielecki Dziennik Wojewódzki” 1945.

Meducki S., Życie polityczne i gospodarka, [w:] Dzieje Sandomierza 1918–1980, red. W. Czajka, t. 4, Warszawa 1994.

„Monitor Polski” 1946–1947.

Naumiuk J., Rewolucyjno-demokratyczne partie polityczne i ich współdziałanie w tworzeniu władzy ludowej na przyczółku sandomierskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne” 1975, nr 4.

Obwieszczenie ministra administracji publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Dz.U. RP z 1945 r., nr 24, poz. 145).

„Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1974, nr 16.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1945–1956, Warszawa 2011.

Rozporządzenie ministra aprowizacji i handlu z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych (Dz.U. RP z 1947 r., nr 29, poz. 125).

Rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z dnia 10 grudnia 1948 r. w sprawie zniesienia ograniczeń spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych (Dz.U. RP z 1948 r., nr 60, poz. 476).

Rozporządzenie ministrów aprowizacji oraz przemysłu i handlu z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi (Dz.U. RP z 1947 r., nr 56, poz. 306).

Rozporządzenie ministrów aprowizacji oraz przemysłu i handlu z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi (Dz.U. RP z 1947 r., nr 56, poz. 305).

Rozporządzenie ministrów aprowizacji oraz przemysłu i handlu z dnia 30 września 1948 r. o zniesieniu ograniczeń obrotu wyrobami cukierniczymi (Dz.U. RP z 1948 r., nr 48, poz. 364).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa (Dz.U. RP z 1945 r., nr 6, poz. 26).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych (Dz.U. RP z 1945 r., nr 6, poz. 23).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r. o obowiązku świadczeń rzeczowych na rok gospodarczy 1945/46 (Dz.U. RP z 1945 r., nr 14, poz. 78).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1945 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane (Dz.U. RP z 1945 r., nr 23, poz. 132).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1946 r. w sprawie ograniczenia spożycia potraw mięsnych w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenia obrotu handlowego mięsem i jego przetworami, pochodzącymi z uboju zwierząt rzeźnych (Dz.U. RP z 1946 r., nr 9, poz. 68).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi (Dz.U. RP z 1946 r., nr 18, poz. 121).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi (Dz.U. RP z 1946 r., nr 24, poz. 158).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komisji cennikowych (Dz.U. RP z 1947 r., nr 44, poz. 230).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komisji notowań (Dz.U. RP z 1947 r., nr 44, poz. 229).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczania przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach (Dz.U. RP z 1947 r., nr 55, poz. 296).

Stańczyk H., Od Sandomierza do Opola i Raciborza, Warszawa 1998.

Śmietanka-Kruszelnicki R., Wróbel E., Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie 1945–1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25.

Ustawa z dnia 20 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz.U. RP z 1920 r., nr 111, poz. 733).

Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz.U. RP z 1939 r., nr 30, poz. 200).

Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz.U. RP z 1947 r., nr 43, poz. 218).

Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym (Dz.U. RP z 1948 r., nr 16, poz. 111).

Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych (Dz.U. RP z 1948 r., nr 30, poz. 200).

Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni (Dz.U. RP z 1948 r., nr 30, poz. 199).

Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o przedsiębiorstwach państwowo-spółdzielczych (Dz.U. RP z 1948 r., nr 30, poz. 201).

Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950–1955 (Dz.U. RP z 1950 r., nr 37, poz. 344).

Witkowski A., Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950, Rzeszów 2002.

Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.375
Data publikacji: 2017-01-30 09:59:10
Data złożenia artykułu: 2016-04-12 19:03:10


Statistics

Total abstract view - 303
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Zbigniew Kalandyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.