Selection Limits Defined in the Law vs Infringement of Personal Rights of Civil Servants

Małgorzata Czuryk

Abstract


This article is to prove that under the existing law creation of the public image of the civil servants may influence their atitude to employment relationship. The legislator did not point to any objective criteria which should be used to evaluate if a given person meets selection limits regarding unspotted character and flawless reputation. Thus personal rights are in relations with defined selection limits. In the article basic categories of personal rights whose infringement may influence evaluation of a public figure are presented. It is also shown what the protection of personal rights means and what kinds of claims a public figure whose personal rights have been infringed can have. Additionally, the influence of the infringement of personal rights may have on the person’s employment is discussed.


Keywords


civil servants; employee; employment; selection limits; personal rights

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barta J., Markiewicz R., Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechnienia w prawie nieprawdziwych informacji, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.

Bobiec A., Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2006.

Dmowski S., Rudnicki S., Trzaskowski R., Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014.

Dubowik A., Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 roku, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 2.

Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 1997.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2002.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2013.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2008.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008.

Prawo prasowe. Komentarz, red. G. Kuczyński, Warszawa 2011.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

Stelina J., Komentarz do art. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Stelina J., Komentarz do art. 4 ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Stych M., Krajowa Rada Sądownictwa na tle rozwiązań europejskich, Katowice 2002.

Szewczyk H., Glosa do wyroku SN z 16 października 2009 r., I PK 85/09, LEX nr 140636/1.

Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.

Targosz T., [w:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009.

Uchwała (7) Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1971 r., III PZP 33/70, OSNC 1971, nr 11, poz. 188.

Uchwała (7) Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSN 2005, nr 7–8, poz. 114.

Uliasz J., Osoby pełniące funkcje publiczne też mają prawo do prywatności, www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykyl/osoby-pelniace-funkce-publiczne-tez-maja-prawo-do-prywatnosci/3 [data dostępu: 22.04.2016].

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 269).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U., nr 5, poz. 24 ze zm.).

Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).

Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111).

Wujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 1999 r., II SA 1131/99, LEX nr 46696.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2015 r., I OSK 1530/14, http://czasopismo.legeartis.org/2015/10/osoba-pelniaca-funkcje-publiczna.html [data dostępu: 22.04.2016]

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2014 r., I ACa 310/14, LEX nr 1563497.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 2015 r., I ACa 520/15, LEX nr 1927449.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2002 r., I ACa 869/02, TPP 2003, nr 3, poz. 109.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 1998 r., I ACa 202/98, OSA 2000, nr 2, poz. 6.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2012 r., I ACa 1163/11, LEX nr 1133338.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., I ACa 1341/12 (niepublik.).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 r., VI ACa 1460/14, LEX nr 1814839.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, nr 11, poz. 25.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1982 r., I CR 225/82.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1987 r., II CR 269/87, OSNCP 1989, nr 4, poz. 66.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r., V KKN 171/98, OSNKW 2001, nr 3–4, poz. 31.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2001 r., II CKN 559/99, OSP 2002, nr 12, poz. 161.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN 1076/00, OSNC 2003, nr 9, poz. 121.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2005 r., I CKN 463/01, OSP 2004, nr 2, poz. 22.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2009 r. I PK 85/09, OSNP 2011, nr 11–12, poz. 146.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2010 r., I CSK 220/09, LEX nr 583722.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2011 r., I PK 192/10, LEX nr 1162172.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r., II PK 263/11, LEX nr 1238101.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., I PK 59/13, „Gazeta Prawna” 2013/250/8.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2015 r., IV CSK 566/14, LEX nr 1793705.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2015 r., I CSK 548/14, LEX nr 1781844.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 r., K 24/98, OTK 1998, nr 6, poz. 97.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, OTK-A 2006, nr 3, poz. 30.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, nr 5, poz. 48.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 57.

Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad, Warszawa 2013.

Zgoliński I., Zniesławienie w polskim prawie karnym, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.25
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:32
Data złożenia artykułu: 2016-05-06 07:51:50


Statistics


Total abstract view - 660
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Małgorzata Czuryk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.