Justification of the Bill on the Amendment of the Constitution – Practical Aspects

Edyta Tkaczyk

Abstract


The justification of the bill on the amendment of the Constitution must be attached every time the petitioner files a bill on the amendment of the Constitution to the Sejm. The regulations of the Sejm in the art. 34 § 2 stipulate the required provisions of the justification. Lack of justification with regard to the bill on the amendment of the Constitution will cause the Speaker of the Sejm to return the petition and require the petitioner to complete it. In the event of a failure to complete the justification, the right of legislative initiative on the amendment of the Constitution will not commence the legislative process. Justification to the bill on the amendment of the Constitution is obligatory to initiate the legislative proceedings in the Sejm.


Keywords


justification of the bill; amendment of the constitution; regulations of the Sejm legislative process

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Druk sejmowy nr 432, VI kad. Sejmu.

Druk sejmowy nr 433, VI kad. Sejmu.

Druk sejmowy nr 1518, VI kad. Sejmu.

Druk sejmowy nr 3598 VI kad. Sejmu.

Druk sejmowy nr 1646, VII kad. Sejmu.

Druk sejmowy nr 2374, VII kad. Sejmu.

Druk sejmowy nr 1666, VIII kad. Sejmu.

Garlicki L., Uwaga 11 do art. 118, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 2, Warszawa 2001.

Garlicki L., Uwaga 19 do art. 235, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 2, Warszawa 2001.

Granat M., Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstęp do konstytucji zobowiązuje?, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.

Gwiżdż A., Wstęp do Konstytucji – zagadnienia prawne, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Jaskiernia J., Badanie zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, „Państwo i Prawo” 1999, z. 7.

Kostrubiec J., Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Kostrubiec J., Zasady przygotowania rządowego projektu ustawy, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Kostrubiec J., Źródła prawa, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.

Kozłowski W., Matczak M., Luty O., Ocena skutków regulacji a krajowy i wspólnotowy proces prawotwórczy, [w:] Polska w Unii Europejskiej. XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Wierzba, 3–5 czerwca 2004 r., red. M. Kruk, Kraków 2005.

Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2.

Kubuj K., Rola Marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Emisyjny” 2004, nr 2.

Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995.

Ławniczak A., Kwestie modyfikacji treści lub usunięcie preambuły do Konstytucji RP, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.

Mordwiłko J., Możliwość zbadania zgodności projektu ustawy i uchwały z prawem w świetle regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wyb. i oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, t. 1, Warszawa 2010.

Patrzałek A., Szmyt A., Prawo inicjatywy ustawodawczej, [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994.

Patyra S., Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw – zarys problemu, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, Vol. 22.

Piotrowski R., Uwagi o zgodności z konstytucją badania dopuszczalności inicjatywy ustawodawczej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.

Piotrowski R., Zagadnienie granic zmiany konstytucji w państwie demokratycznym, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne, red. J. Czajkowski, Kraków 2007.

Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz procesie stanowienia polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.

Strzępek K.A., Znaczenie prawne wstępu do Konstytucji z RP z 1997 roku, Warszawa 2013.

Szepietowska B., [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.

Szmyt A., Leksykon prawa konstytucyjnego: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.

Szpringer A., Rogowski W., Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce – czy powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa, [w:] Ocena skutków regulacji, poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. A. Szpringer, W. Rogowski, Warszawa 2007.

Szymanek J., System rządów w projektach i propozycjach zmiany Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 5.

Tkaczyk E., Pojęcie i rola „uzasadnienia projektu ustawy” w procesie legislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 1.

Tkaczyk E., Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2014.

Trzciński J., Wiącek M., Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r., poz. 32 z późn. zm.).

Uziębło P., Glosa do postanowienia SN z dnia 9 września 2010 r., III SO 16/10, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4.

Wawrzyniak J., Inicjatywa ustawodawcza – teoria, prawo, praktyka, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.

Wawrzyniak J., Normatywne regulacje inicjatywy ustawodawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 1.

Wróblewski J., Uzasadnienie aktu prawodawczego, „Państwo i Prawo” 1987, z. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.2.245
Data publikacji: 2016-07-20 09:05:41
Data złożenia artykułu: 2016-05-09 09:39:59


Statistics


Total abstract view - 726
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Edyta Tkaczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.