Legislation of the Self-government of the Voivodeship Concerning the Development Policy in the Light of the Jurisdiction of the Constitutional Tribunal

Jacek Sobczak

Abstract


According to the Constitution of the Republic of Poland, enactments of local law issued by the operation of organs shall be a source of universally binding law of the Republic of Poland in the territory of the organ issuing such enactments. In the Act on Voivodship Government the right to pass enactments of local law has been granted to provincial assembly as a constitutive organ of local government. Simultaneously, a voivodeship board has been deprived of the right to pass order regulations. In the period before the accession of Poland to the European Union a provincial assembly has had the strongest juridical position among the voivodeship authorities, but since that the situation has changed radically. On the basis of the Act of Regional Development a voivodeship board has gained wide juridical rights. The Constitutional Tribunal, during the process of the constitutional control of law, has formulated a lot of policies about legislation of a voivodeship board created on the basis of the Act of Regional Development. In the light of this jurisdiction a voivodeship board is not entitled to pass laws concerning the freedoms, rights and obligations of citizens. In addition to that, the resolutions of a voivodeship shall be of an internal character and shall bind only this organizational unit.


Keywords


self-government of the voivodeship; voivodeship board; region; the Constitutional Tribunal; sources of law; enactments of local law; principles of development policy; implementation system; evaluation criteria for proposals

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bałaban A., Granice i postacie prawodawstwa samorządowego, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.

Borowicz K., Zasady prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, Warszawa 2008.

Cieślak Z., Lipowicz J., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.

Działocha K., Komentarz do art. 87, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.

Działocha K., Komentarz do art. 94, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.

Działocha K., System źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji i praktyce, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.

Działocha K., Uwagi ogólne do art. 93, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.

Garlicki L., Źródła prawa powszechnie obowiązującego – prawo krajowe, [w:] System prawa administracyjnego, t. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015.

Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 11.

Lemańska J., Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa – rozwoju regionalnego, [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2014.

Lemańska J., Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. M. Stec, K. Bandaczewski, Warszawa 2015.

Orłowski W., Sobczak J., Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozycję i funkcjonowanie samorządu województwa, [w:] Kadry dla gospodarki transgranicznej, red. M. Kowerski, I. Pieczykolan, Zamość 2012.

Orzeczenie TK, K 21/98, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 116.

Orzeczenie TK, K 36/00, OTK ZU 2002, nr 5/A.

Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Warszawa 2013.

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.

Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

Wronkowska A., System źródeł prawa w nowej Konstytucji, „Biuletyn RPO. Materiały” 2000, z. 38.

Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 141.

Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. P 1/11 (115/10A/211).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.221
Data publikacji: 2017-06-05 15:37:44
Data złożenia artykułu: 2016-05-14 18:12:18


Statistics


Total abstract view - 598
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jacek Sobczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.