Protection of Personal Data Processed by Advocates

Piotr Poniatowski

Abstract


The article is devoted to the problem of processing personal data by advocates. Much of the discussion is devoted to establishing the status of a advocate in the light of the Personal Data Protection Act of 29 August 1997. The author tries to distinguish when the advocate acts as a controller of personal data and when as their processor to whom that task has been assigned by the controller according to Art. 31 of the above mentioned act. The criteria for making data processing legitimate as well as the duties of an advocate connected with such data processing are also discussed. The author also stresses the consequences of the obligation to keep professional secrets from the point of view of the Personal Data Protection Act and from the point of view of control by the Inspector General for the Protection of Personal Data. In conclusion, the author points to the fact that the regulations referring to the protection of personal data are not adapted to the conditions in which advocates are working which, in turn, causes difficulties in complying with the obligations established by these regulations.


Keywords


protection of personal data; processing of personal data; data controller; professional secrecy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, Wrocław 2014.

Barta P., Przetwarzanie danych osobowych w kancelariach radców prawnych, „Radca Prawny” 2011, nr 119 (dodatek naukowy).

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011.

Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2013.

CCBE guidelines on the use of cloud computing services by lawyers, www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf [dostęp: 13.10.2017].

Ciesielski R., Dane w chmurze – szanse i zagrożenia dla prawników, „Radca Prawny” 2012, nr 131.

Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2006.

Drozd A., Zabezpieczenie danych osobowych, Wrocław 2008.

Gójska K., Bezpieczeństwo skrzynki e-pocztowej, „Radca Prawny” 2013, nr 133.

Herzog A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. IV KK 376/07, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 11.

Karp G., Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, „Palestra” 2011, nr 1–2.

Kępa L., Ochrona danych osobowych w praktyce, Warszawa 2014.

Kulesza W., Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce, [w:] Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999.

Leśniak G., Polskie kancelarie nieprędko trafią w chmury, „Radca Prawny” 2013, nr 133.

Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999.

Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym – konsekwencje dla praktyki gospodarczej, [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa 2007.

Opinia 5/2012 w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej przyjęta w dniu 1 lipca 2012 r. przez Grupę Roboczą Artykułu 29 ds. Ochrony Danych, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2817/j/pl [dostęp: 13.10.2017].

Postanowienie z dnia 11 grudnia 2000 r., II KKN 438/00, OSNKW 2001, nr 3–4, poz. 33.

Redelbach A., Ochrona tajemnicy zawodowej notariusza w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, „Rejent” 2001, nr 5.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Sakowska M., Pojęcie „zbioru danych” na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, „Radca Prawny” 2005, nr 2.

Sibiga G., Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003.

Sprawozdanie GIODO z działalności za rok 1999, Druk sejmowy nr 2113 z dnia 12 lipca 2000 r.

Sprawozdanie GIODO z działalności za rok 2001, Druk sejmowy nr 322 z dnia 8 marca 2002 r.

Sprawozdanie GIODO z działalności za rok 2009, Druk sejmowy nr 3263 z dnia 14 lipca 2010 r..

Swora M., Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów o ochronie danych osobowych, „Palestra” 2004, nr 3–4.

Szałowski R., Ochrona danych osobowych. Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Zielona Góra 2000.

Szewc T., [w:] S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014.

Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. I, „Radca Prawny” 1999, nr 3.

Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. II, „Radca Prawny” 1999, nr 4.

Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. III, „Radca Prawny” 1999, nr 5.

Uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 27/06, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 2007, nr 3, poz. 42.

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1999 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1007 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1874 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.).

Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2003 r., II SA 2935/02, „Palestra” 2004, nr 7–8.

Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2009 r., II SA 209/2003.

Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2011 r., I OSK 1100/11, LEX nr 1260042.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2005 r., II SA/Wa 564/05, niepubl.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r., II SA/Wa 20/06, LEX nr 220921.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r., II SA/Wa 14/06, LEX nr 21934.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 lipca 2006 r., II SA/Wa 955/06, LEX nr 258361.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2010 r., II SA/WA 964/10, LEX nr 75551.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.87
Date of publication: 2017-10-27 16:36:15
Date of submission: 2016-06-28 19:47:41


Statistics


Total abstract view - 762
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Piotr Poniatowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.