On the Need to Repeal or Change Art. 87 of the Criminal Code

Aleksandra Nowosad

Abstract


The author postulates that as a consequence of introducing in the Act of 20 February 2015 the institution of simultaneous adjudication of imprisonment and restriction of liberty, the legislator should repeal Art. 87 of the Criminal Code. According to Art. 87 § 1 of the C.C., in the case of conviction for concurrent offences for penalties of deprivation of liberty and restriction of liberty, the court shall impose an aggregate penalty, assuming that one month of restriction of liberty is equal to 15 days of deprivation of liberty. The sequence of penalties introduced in Art. 37b of the C.C. undermines the purpose of Art. 87 § 1 of the C.C. Since the legislator introduced a new concept of sequential execution of penalties, he should not preserve the obligation to convert restriction of liberty into imprisonment.


Keywords


restriction of liberty; imprisonment; sequence of the penalties; aggregate penalty; concurrent sentence; amendments to the Criminal Code; concurrent offences, mixed punishment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Giętkowski R., Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Warszawa 2007.

Hryniewicz-Lach E., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 2: Komentarz do art. 32–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015.

Kala D., Klubińska M., Kara łączna w projektach nowelizacji Kodeksu karnego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, nr 13.

Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2004.

Kozłowska-Kalisz P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.

Małecki M., Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.). Zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7–8.

Ornowska A., Kara ograniczenia wolności, Warszawa 2012.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316).

Siewierski M., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977.

Sroka T., Konstytucyjne aspekty kary łącznej. Zagadnienia wybrane, [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, Warszawa 2013.

Szewczyk M., [w:] System Prawa Karnego, t. 6: Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, red. M. Melezini, Warszawa 2010.

Świda W., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Tyszkiewicz L., [w:] M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2005.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396).

Uzasadnienie projektu kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1969.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych z 15 maja 2014 r., Druk nr 2393, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393-uzas.docx [dostęp: 10.03.2017].

Wyrok SN z dnia 9 lipca 2003 r., III KK 276/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 2, poz. 1.

Żółtek S., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.77
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:14
Data złożenia artykułu: 2016-09-29 09:11:58


Statistics


Total abstract view - 595
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Aleksandra Nowosad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.