Prerequisites for Disciplinary Liability of Military Court Judges

Mirosław Karpiuk

Abstract


In the Republic of Poland, military courts exercise judicial power and their judges are independent and subject only to the Constitution of Poland and legal acts. The judge of a military court is obliged to serve their country faithfully, uphold the law, perform entrusted duties conscientiously, decide impartially on the basis of legal regulations and be guided by the principles of dignity and integrity. Apart from technical competences, the judge should possess the appropriate traits of the character allowing for the dignified representation in the office. One of the responsibilities (being independent from the others) that is imposed on any judge of a military court is disciplinary liability. The prerequisite for such liability is committing an offense or a disciplinary misdemeanour. That is why, the disciplinary tort includes, among other things, the breach of judicial duties, the breach of dignity of the office, the violation of military discipline, and the breach of the principles of military honour and dignity. This may even result in discharging from the office along depriving the judge of their office rank.


Keywords


judge; military court; independence; disciplinary liability; disciplinary misdemeanour

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Banaszak B., Przesłanki i cele reformy sądownictwa wojskowego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 6.

Bodio J., Status sędziów sądów wojskowych, [w:] Wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych, red. K. Dunaj, M. Stepnowska-Michaluk, Warszawa 2014.

Bojarski T., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013.

Dunaj K., Sądy wojskowe jako organy wymiaru sprawiedliwości, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.9.

Dunaj K., Giżyńska M., Konstytucyjne podstawy sądownictwa wojskowego, [w:] Wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych, red. K. Dunaj, M. Stepnowska-Michaluk, Warszawa 2014.

Galicki R., Podstawy prawne utrzymywania i umacniania dyscypliny wojskowej, [w:] Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

Gonera K., [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, red. A. Górski, Warszawa 2013.

Grzegorczyk T., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Czuryk M., Instytucja asystenta sędziego w sądach wojskowych po nowelizacji z dnia 28 marca 2012 r. ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, [w:] Wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych, red. K. Dunaj, M. Stepnowska-Michaluk, Warszawa 2014.

Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego” (Dz.Urz. MON nr 5, poz. 55).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kostrubiec J., Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

Laskowski M., Ustawowe pojęcie „nieskazitelności charakteru”, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 6.

Mazuryk M., Wymiar sprawiedliwości w zarysie, [w:] Ławnik – sędzia społeczny, Warszawa 2013.

Postanowienie SN z dnia 10 czerwca 2003 r., II KK 87/03, LEX nr 78371.

Postanowienie SN z dnia 17 grudnia 2003 r., V KK 222/03, LEX nr 83772.

Postanowienie TK z dnia 22 marca 2000 r., P 12/98, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 67.

Sikora K., Sądownictwo wojskowe, [w:] Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

Steinborn S., W sprawie optymalnego zakresu jurysdykcji sądów wojskowych, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7–8.

Śladkowski M., Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.361.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1198 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. nr 190, poz. 1474 ze zm.).

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

Wyrok SN z dnia 2 lipca 2003 r., SNO 38/03, LEX nr 472135.

Wyrok SN z dnia 15 września 2004 r., SNO 32/04, LEX nr 568935.

Wyrok SN z dnia 26 sierpnia 2009 r., III KK 226/09, LEX nr 522816.

Wyrok SN z dnia 30 marca 2012 r., SNO 7/12, LEX nr 1215808.

Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2012 r., V KK 375/12, LEX nr 1231662.

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2014 r., SNO 22/14, LEX nr 1480064.

Wyrok SN z dnia 26 lutego 2015 r., SNO 3/15, LEX nr 1656523.

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2015 r., SNO 34/15, LEX nr 1747852.

Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 18 grudnia 2013 r., III U 1581/13, LEX nr 1718534.

Wyrok TK z dnia 17 listopada 2009 r., SK 64/08, OTK ZU 2009, nr 10A, poz. 148.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.25
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:11
Data złożenia artykułu: 2016-10-13 09:47:48


Statistics


Total abstract view - 726
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.