The Prime Minister of the Council of Ministers as a Body Subject to Sejm Control (in the Light of Normative Regulations). Part I: Prime Minister as Subject to Sejm Control, a Chairman of the Collective Executive Decision-Making Body of the Polish Government

Jerzy Kuciński

Abstract


It is the purpose of both parts of the article to present the Prime Minister as a body subject to Sejm control. To achieve the above, an attempt has been made to characterise his legal and governmental status with the consideration given to the factors determining such status, especially those factors that are basic for the presentation of the Prime Minister and fit within the subjective and objective scope of the Sejm control over the government activity. Considerations in this respect are carried out based on the normative regulations, mainly on the Constitution of the Republic of Poland adopted on 2 April 1997.

The article mainly includes the analysis of the legal and governmental status subject to Sejm control over the Prime Minister of the Council of Ministers as a chairman of the collective executive decision-making body of the Polish government, that is, the Council of Ministers. The focus has been placed on the role of the Prime Minister in shaping the make-up of the government, his power to discharge and reshuffle cabinet members and influence to consolidate the government. Subsequently, the position of the Prime Minister within the Council of Ministers was submitted to more profound analysis including the contemplation of such normative solutions crucial for this position as authority to represent the Council of Ministers, coordinate the work of the Council of Ministers ensure the implementation of policy adopted by the cabinet, define the manners of the implementation of policy of the Council of Ministers, and coordinate and control work of the cabinet members.


Keywords


Council of Ministers; Prime Minister; Sejm control; act as a representative of the Council of Ministers; coordinate work and ensure the implementation of policy adopted by the cabinet; define the manners of the implementation of policy of the cabinet

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Rada Ministrów, [w:] Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.

Berek M., Konstytucyjne ramy wykonywania przez Prezesa Rady Ministrów funkcji przewodniczącego kolegialnego organu władzy publicznej, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.

Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.

Grzybowski M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania struktury rządu a praktyka ustrojowa, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.

Grzybowski M., Prawne unormowania struktury rządu a praktyka ustrojowa, [w:] Prawo w XXI wieku, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.

Grzybowski M., Prezes Rady Ministrów, [w:] Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.

Jagielski J., [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2001.

Materska-Sosnowska A., Pozycja premiera na tle uwarunkowań polskiego reżimu politycznego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciągłość i zmiana, red. T. Słomka, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2012.

Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.

Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.

Mojak R., Status ustrojowy Rady Ministrów w nowej Konstytucji RP (zagadnienia wybrane), [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Lublin 1998.

Patyra S., Pozycja ustrojowa i funkcje Prezesa Rady Ministrów – założenia konstytucyjne a praktyka, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.

Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.

Sarnecki P., Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rządowej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3.

Sarnecki P., Prezes Rady Ministrów w ewolucji przepisów ustrojowych III Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudej, Katowice 1999.

Sarnecki P., Uwaga 3 do art. 148, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, cz. 2, Warszawa 2001.

Sarnecki P., Uwaga 4 do art. 148, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, cz. 2, Warszawa 2001.

Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.

Sokolewicz W., Uwaga 6 do art. 161, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, cz. 1, Warszawa 1999.

Szmyt A., Prawo do reprezentacji w stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 3.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1996 r., nr 106, poz. 192).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 543).

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.55
Data publikacji: 2017-10-27 16:36:13
Data złożenia artykułu: 2016-10-25 10:36:45


Statistics


Total abstract view - 507
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jerzy Kuciński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.