The Prime Minister of the Council of Ministers as a Body Subject to Sejm Control (in the Light of Normative Regulations). Part II: Prime Minister as a Body Subject to Sejm Control in Other Governmental Institutions

Jerzy Kuciński

Abstract


In this article the attention is paid to other roles of the Prime Minister in governmental institutions as a body subject to Sejm control, to mention only his position within the governmental administration (vis-à-vis deputy prime ministers, ministers outside cabinet, “non-governmental” organizations of state administration); position of the Prime Minister as a sole supreme body of state administration; his relations with other central bodies of state administration (President, Sejm, Supreme Audit Office). The problem of accountability of the Prime Minister to Sejm has also been contemplated.

Making an attempt in both parts of the article to evaluate the influence of various factors on legal and governmental status of the Prime Minister as a body subject to Sejm control, the following has been stated: a) The Prime Minister holds a very strong position and plays a leading role within the structures and functioning mechanisms of the Council of Ministers and in relations with “non-governmental” bodies of state administration, b) position of the Prime Minister in managing the Council of Ministers, a body ranking number one within the structures of executive power and wide authority of the Prime Minister including non-legal factors result in an important role played by the Prime Minister within the entire system of the authorities of the Republic of Poland. These factors also confirm how important is Sejm control of the Prime Minister’s activity for the proper implementation of the principle of separation and balance of powers.


Keywords


Council of Ministers; Prime Minister; coordinate and control work of the cabinet members; deputy prime minister; minister; voivode; accountability to Sejm

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Jagielski J., [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2001.

Kuciński J., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2011.

Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.

Mojak R., [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2008.

Mojak R., Koncepcja ustrojowa władzy wykonawczej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.

Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.

Mojak R., Status ustrojowy Rady Ministrów w nowej Konstytucji RP (zagadnienia wybrane), [w:] W. Skrzydło, R. Mojak, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 1998.

Orzeczenie TK z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, OTK ZU 2009, nr 5A, poz. 78.

Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.

Patyra S., Uwagi o nowym kształcie kontrasygnaty w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Prof. Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000.

Sarnecki P., Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rządowej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3.

Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1958.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r., nr 31, poz. 206 ze zm.).

Wierzbowski M., Wiktorowska A., [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2001.

Wilga W., Powstanie i ewolucja instytucji kontrasygnaty, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 4.

Witkowski Z., [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2009.

Wojtyczek K., [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008.

Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.47
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:34
Data złożenia artykułu: 2016-10-25 10:51:07


Statistics


Total abstract view - 509
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jerzy Kuciński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.