Claims for Compensation Attributed to Former Owners of the So-Called Warsaw Land

Agnieszka Polus

Abstract


This paper refers mainly to the issue of the so-called Warsaw land, which on 21 November 1945 were passed to the Treasury, by the decree of 26 October 1945 on Ownership and Usufruct of Land in the Area of the Capital City of Warsaw. Amendments to the Civil Code and the Administrative Procedure Code have made significant changes in the pursuit of claims for damages. The paper also presents the manner of claiming for damages according to the legal regulations that were binding before 1 September 2004, as well as at the time after the amendments to the Civil Code and the Administrative Procedure Code. The regards were also enriched by the current case law.


Keywords


annulment of the decision; the limitation period; interrupting; administrative proceedings; perpetual usufruct; a claim for damages

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzezicki T., Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wzruszania decyzji administracyjnej, Toruń 2002.

Ciepiela H., Sarbiński R., Sobczyk-Sarbińska K., Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich – sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Warszawa 2013.

Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279).

Górski M., Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych, Toruń 2006.

Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000.

Kremis J., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za decyzje administracyjne według kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego, Wrocław 1986.

Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 1988 r., IV CZ 111/88, Legalis nr 26396.

Prusaczyk A., Komentarz do art. 215, [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Warszawa 2015.

Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 1.

Uchwała SN z dnia 26 stycznia 1989 r., III CZP 58/88, OSN 1989, nr 9, poz. 129.

Uchwała SN z dnia 7 lutego 1997 r., III CZP 1/97, OSN 1997, nr 8, poz. 98.

Uchwała SN z dnia 31 marca 2011 r., III CZP 112/10, Legalis nr 299305.

Uchwała SN z dnia 20 stycznia 2015 r., III CZP 78/14, Legalis nr 1163710.

Uchwała SN z dnia 13 lipca 2016 r., III CZP 14/16, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 16.

Uchwała TK z dnia 29 marca 1993 r., W 13/92, Legalis nr 10156.

Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1958 r., nr 17, poz. 70).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze. zm.).

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1985 r., nr 22, poz. 99).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., nr 115, poz. 741 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 162, poz. 1692).

Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 listopada 2013 r., I ACa 894/13, Legalis nr 1048883.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r., I ACa 953/15, Legalis nr 1473237.

Wyrok SN z dnia 21 marca 2003 r., III CZP 6/03, Legalis nr 56173.

Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2003 r., I CKN 204/01, Legalis nr 76866.

Wyrok SN z dnia 21 listopada 2008 r., V CSK 204/08, Legalis nr 138663.

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2010 r., IV CSK 78/10, Legalis nr 397169.

Wyrok SN z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 277/11, Legalis nr 490930.

Wyrok SN z dnia 19 września 2013 r., I CSK 732/12, Legalis nr 924877.

Wyrok SN z dnia 6 listopada 2013 r., IV CSK 133/13, Legalis nr 830519.

Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2013 r., I CSK 142/13, Legalis nr 830519.

Wyrok SN z dnia 12 marca 2015 r., I CSK 62/14, Legalis nr 1213078.

Wyrok SN z dnia 1 marca 2016 r., I PK 85/15, Legalis nr 1442658.

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2016 r., I CSK 1080/14, Legalis nr 1555647.

Wyrok TK z dnia 23 września 2003 r., K 20/02, Legalis nr 58777.

Wyrok TK z dnia 5 września 2005 r., P 18/04, Legalis nr 70000.

Wyrok TK z dnia 13 czerwca 2011 r., SK 41/09, Legalis nr 332311.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2005 r., I SA/Wa 1692/04, Legalis nr 1131315.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2006 r., I SA/Wa 957/06, Legalis nr 354308.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.59
Data publikacji: 2017-12-13 18:42:36
Data złożenia artykułu: 2017-03-28 21:06:41


Statistics


Total abstract view - 736
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Agnieszka Polus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.