The Commentary on the Supreme Court’s Judgment of 8 February 2017, III KK 226/16, LEX No. 2224610

Magdalena Budyn-Kulik

Abstract


The verdict deals with a matter of a relationship between guilt and subjective side of a crime. The author of a comment criticizes the thesis that in a normative theory of a guilt the possibility of prescribing a proper kind of a subjective side of a crime does not influence a guilt. A doctor guarantees that a fatal effect does not appear. The law demands that he/she must behave with respect to rules of safety.


Keywords


criminal law; verdict; subjective side of a crime; a medicine doctor

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Budyn-Kulik M., Kilka uwag o przestępstwie z art. 233 k.k. (składanie fałszywych zeznań) po nowelizacji z 11 marca 2016 r., „Annales UMCS. Sectio G” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.1.23.

Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka ścigania, Warszawa 2015.

Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Kodeks Etyki Lekarskiej, www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej [dostęp: 26.03.2017].

Lachowski J., [w:] System Prawa Karnego, t. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013.

Liszewska A., Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998.

Liszewska A., Strona podmiotowa czynu i wina a niepoczytalność, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, t. 2, Warszawa 2012.

Sawicki J., Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszaw 1965.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 125).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 128).

Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 2005.

Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 1, Warszawa 2016.

Zoll A., Kwalifikacja prawna czynu i wina niepoczytalnego sprawcy, [w:] Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 2008.

Zoll A., Odpowiedzialność lekarza za błędy w leczeniu, Warszawa 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.2.161
Date of publication: 2017-10-27 16:36:18
Date of submission: 2017-04-10 22:40:33


Statistics


Total abstract view - 809
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Magdalena Budyn-Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.