The Gloss to the Judgement of the Constitutional Court from 17th July 2013 (SK 35/12), OTK-A 2014, No. 7, Issue 74

Marek Kulik

Abstract


The commentary addresses the problem of amenability to punishment so called chain of incitement and abettment (incitement or abettment to incitement and abettment). The author shares the view of the Constitutional Court that prosecution of these forms of complicity is permissible and is not opposed to the principle of the rule of law. The author expands and complements the argument CT. In addition, the author moves close to the analyzed issue of the offenses performed in the various forms of complicity by a minor criminally responsible according  to art. 10 § 2 K.K.

Keywords


criminal law; incitement; abetment; attempt; the rule of law; individual freedom rule

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., [w:] Banaszak B., Bernaczyk M., Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Warszawa 2012.

Bielski M., Glosa do postanowienia z dnia 29 kwietnia 2009 r. (I KZP 6/09), „Przegląd Sądowy” 2010, nr 5.

Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006.

Bojarski T., Z problematyki współdziałania przestępnego, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, pod red. J. Giezka, Kraków 2006.

Buchała K., [w:] K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Kraków 1994.

Cichońska G., Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4.

Ćwikło-Sikora M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2004, z. 2.

Dębski R., Jeszcze o tzw. sprawstwie niewykonawczym (kierowniczym i polecającym) w kodeksie karnym z 1997 r., [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, pod red. J. Giezka, Kraków 2006.

Dębski R., O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1998, t. LVIII.

Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 10.

Gensikowski P., Glosa do postanowienia SN z 29 kwietnia 2009 r. (6/09), OSP 2010, z. 1, poz. 6.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, pod red. J. Giezka, Warszawa 2012.

Giezek J., „Sprawstwo” polecające – między kierowaniem czynem zabronionym a nakłanianiem do jego popełnienia, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego, J. Wójcikiewicza, Warszawa 2010.

Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.

Kaczmarek T., Kwestie sporne wokół tzw. niesprawczych form współdziałania przestępnego, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2007.

Kaczmarek T., Recenzja książki P. Kardasa: Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 6.

Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, pod red. A. Zolla, t. 1, Warszawa 2007.

Kardas P., Regulacja współdziałania przestępnego jako podstawa zwalczania przestępczości zorganizowanej, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 10.

Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.

Koper R., Konstytucyjnoprawne źródła zasady legalizmu, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011.

Królikowski M., Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności w prawie karnym, [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym, pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, Warszawa 2010.

Królikowski M., Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 2005.

Kulik M., O skutkowym lub bezskutkowym charakterze czynów zabronionych przez art. 182 k.k., „Annales UMCS. Sectio G” 2014, Vol. LXI, z. 2.

Kuziak P., Usiłowanie podżegania w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 1.

Liszewska A., Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, „Państwo i Prawo” 2000, z. 6.

Liszewska A., Problem zbiegu stadialnych postaci sprawczego współdziałania z dokonaniem podżegania i pomocnictwa, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa, pod red. J. Majewskiego, Toruń 2007.

Liszewska A., Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004.

Lubelski M.J., Kwestia odwołań do konstytucyjnej zasady proporcjonalności przy stanowieniu i wykładni norm prawa karnego, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, pod red. P. Kardasa, T. Sroki, W. Wróbla, t. 2, Warszawa 2012.

Łabno A., Istota zasady proporcjonalności, [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym, pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, Warszawa 2010.

Pohl Ł., Formy stadialne czynu zabronionego w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa według kodeksu karnego z 1997 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, z. 1–2.

Pohl Ł., Istota pomocnictwa w kodeksie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, z. 2.

Pohl Ł., O (nie)możliwości pociągnięcia osoby nieletniej do odpowiedzialności karnej za tzw. niewykonawcze formy współdziałania przestępnego na gruncie k.k. z 1997 r., [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego, J. Wójcikiewicza, Warszawa 2010.

Przyjemski S.M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03, „Prokurator” 2004, nr 2.

Raglewski J., Glosa do postanowienia z dnia 29 kwietnia 2009 r. (I KZP 6/09), Lex El 2009.

Rejman G., Usiłowanie przestępstwa w prawie polskim, Warszawa 1965.

Rodzynkiewicz M., Usiłowanie – aspekt aksjologiczny, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, pod red. J. Giezka, Kraków 2006.

Spotowski A., Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.

Tkacz S., Tobor Z., Interpretacja „na korzyść oskarżonego”, [w:] Studia z wykładni prawa, pod red. C. Martysza, Z. Tobora, Bydgoszcz – Katowice 2008.

Tuleja P., [w:] Ustrój konstytucyjny RP, pod red. R. Mojaka, Lublin 2000.

Tyszkiewicz L., Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym, Poznań 1964.

Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 2005.

Wąsek A., Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, Warszawa 1973.

Wiatrowski P., Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa 2013.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.

Wolter W., Problem usiłowanego podżegania lub pomocnictwa, „Państwo i Prawo” 1974, z. 1.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.

Zalewski W., Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2009 r., I KZP 6/09, „GSP-PO” 2010, z. 1.

Zoll A., [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1997.

Zoll A., [w:] System prawa karnego, t. 2: Źródła prawa karnego, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2011.

Zoll A., Czy podżeganie i pomocnictwo są postaciami zjawiskowymi przestępstwa?, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red. J. Giezka, Kraków 2006.

Zoll A., Odpowiedzialność za przygotowanie lub usiłowanie przestępstwa w przypadku współdziałania wielu osób, [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, pod red. Z. Ćwiąkalskiego, M. Szewczyka, S. Waltosia, A. Zolla, Kraków 1994.

Zoll A., Podstawy teoretyczne regulacji współdziałania przestępnego w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1995, z. 6.

Zoll A., Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.175
Date of publication: 2016-02-08 13:03:49
Date of submission: 2015-05-16 22:04:15


Statistics


Total abstract view - 977
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Marek Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.