Legal and Political Status of Russian Emigration in the First Years of the Second Republic of Poland – Selected Issues

Nina Zielińska-Balcerzak

Abstract


The purpose of this article is to present selected issues of legal and political status of Russians in Poland with particular emphasis on the Russian emigrants environment living on the Polish lands during building the foundations of the Second Republic of Poland and to show legal changes within this scope. The author’s intention is also an attempt to complete the existing studies relating to the history of Russian emigration in Poland in the interwar period.


Keywords


Russian emigration; Russian Political Committee in Poland; Russians; legal and political situation; Second Republic of Poland

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Fałowski J., Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej (1922–1939), Kraków 2006.

„Gazeta Kielecka” 13.07.1924, nr 28.

Golinkow D.L., Kruszenie antysowietskogo podpolia w SSSR (1917–1925), Moskwa 1975.

Grünberg K., Szpiedzy Stalina. Z dziejów wywiadu radzieckiego, Warszawa 1996.

Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1963.

Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.

Juzwenko A., Polska a „Biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Wrocław 1973.

Karpus Z., Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939). Stan badań i postulaty badawcze, [w:] Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI–XX wieku. Społeczeństwo – gospodarka – polityka, pod red. M. Wojciechowskiego, R. Schattkowsky’ego, Toruń 1996.

Karpus Z., Emigracja rosyjska i ukraińska w Toruniu w okresie międzywojennym, „Rocznik Toruński” 1983, t. 16.

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, Toruń 1999.

Kowalczyk A.S., Sawinkow, Warszawa 1992.

Kulecka K., Polska polityka wobec uchodźców, www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/21962/012.pdf (data dostępu: 16.10.2014).

Mędrzecki W., Liczebność i rozmieszczenie grup narodowościowych w II Rzeczypospolitej w świetle wyników II Spisu Powszechnego (1931 r.), „Dzieje Najnowsze” 1983, nr 1–2.

Miedziński B., Wspominając Sawinkowa, „Zeszyty Historyczne” 1975.

Sierpowski S., Sprawy uchodźców w działalności Ligi Narodów, www.repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/701/1/Sprawy%20uchod%C5%BAc%C3%B3w%20w%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Ligi%20Narod%C3%B3w.pdf (data dostępu: 03.12.2015).

Simonowa T.M., Koncepcija „prometeizma” i politika Polszi w otnaszenii emigracii iz Rossii (1920–30), [w:] Problemy istorii russkowo zarubieżja. Materiały i issliedowanija, wypusk 1, Moskwa 2005.

Stanisławski W., Emigracja i mniejszość rosyjska w II Rzeczypospolitej: próba charakterystyki społeczności, „Sprawy Narodowościowe” 1996, t. 5, z. 2 (9).

Studnicki W., Pisma wybrane. Polityka międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym, t. 2, Toruń 2002.

Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą. Ryga 18 marca 1921. 85 lat później. Wstęp, oprac. i wyb. B. Komorowski, Warszawa 2006.

Wędziagolski K., Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog, Londyn 1972.

Wiszka E., Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2005.

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.151
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:48
Data złożenia artykułu: 2015-05-18 20:14:46


Statistics


Total abstract view - 554
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Nina Zielińska-Balcerzak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.