Acquisition of State-owned Agricultural Land – Remarks to the Amendment to the Act of Agricultural Land Management by the State Treasury (Selected Issues)

Andrzej Perzyna

Abstract


The introduction of the new regulations limiting the sale of the agricultural land from the  Agricultural Property Stock of the State Treasury is aimed at counteracting the non-agricultural use of agricultural land. New regulation can raise questions, i.e. as to moratorium concerning the sale of land. New rules of tender and new restrictions concerning land area procured from the Agricultural Property Stock of the State Treasury are described. This article also discusses issues regarding legal consequences of the violation of new regulations. Also, new contractual obligations of the buyers of the state agricultural property need to be described.


Keywords


tender procedure; family farm; Agricultural Property Stock of the State Treasury

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biuro Analiz Sejmowych, Opinia prawna z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, www.sejm.gov.pl [dostęp: 15.11.2016].

Ciszewski J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.12.2006 r., III CZP 121/06, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 2.

Czechowski P., Agencja Nieruchomości Rolnych – restrukturyzacja czy likwidacja?, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2.

Decyzje w sprawie działania ANR, www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-w-sprawie-dzialania-ANR [dostęp: 15.11.2016].

Michałowski R., Przetarg ograniczony przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a wsparcie gospodarstw rodzinnych (wybrane zagadnienia), „Studia Iuridica Agraria” 2014, t. 12.

Michałowski R., Przetarg przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Ewolucja rozwiązań, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, Białystok 2012.

Mikołajczyk J., Uwagi na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Prawniczo-Ekonomiczne” 2004, nr 69.

Możdżeń-Marcinkowski M., Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, www.nik.gov.pl [dostęp: 15.11.2016].

Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” 2016, nr 5.

Porozumienie z dnia 4 maja 2015 r. pomiędzy Dolnośląską Izbą Rolniczą a Oddziałem Terenowym ANR we Wrocławiu dotyczące zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, www.izbarolnicza.pl/images/dokumenty/zasady11.pdf [dostęp: 15.11.2016].

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2015 roku, Warszawa 2015, http://bip.anr.gov.pl/bip [dostęp: 15.11.2016].

Uchwała SN z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 121.

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U., poz. 1433).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1996 r., III CZP 36/96, OSNC 1996, nr 9, poz. 115.

Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2009 r., II CSK 437/08, LEX nr 599752.

Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014 r., IV CSK 636/13, LEX nr 1511202.

Wyrok TK z dnia 18 czerwca 1996 r., W 19/95, OTK 1996, nr 3, poz. 25.

Wyrok TK z dnia 18 marca 2010 r., K 8/08, OTK-A 2010, nr 3, poz. 23.

Zarządzenie Prezesa ANR nr 10/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, www.krir.pl/files/zarzadzeniaPrezesANR2013/10%20z%202013.pdf [dostęp: 15.11.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.157
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:07
Data złożenia artykułu: 2017-04-28 20:11:26


Statistics


Total abstract view - 789
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Andrzej Perzyna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.