The Obligation of Notification of Agricultural Property Acquisition Resulting from the Act on Shaping of the Agricultural System

Martyna Komarowska

Abstract


As a result of the amendment of the Act on Shaping of Agricultural System of 11 April 2003, numerous restrictions have been imposed on the agricultural real estate turnover. Pre-emption of agricultural property has been modified. The scope of the right to acquire agricultural real estate by the Agricultural Property Agency has been widen, now it encompasses any acquisition of ownership of agricultural real estate through any legal action or legal event. The principle of acquisition of agricultural real estate only by an individual farmer introduced by the aforementioned amendment leads to marginalization of the institutions of the pre-emption of agricultural property and the right to acquisition of agricultural real estate, which can be executed only in several cases. This article describes the issues concerning execution of the obligation to notify the entitled of the pre-emption of agricultural property and the right to acquisition of agricultural real estate, such as the time of occurrence of this obligation, manner and term of its execution. Fulfilment of this obligation commences the term in which entitled party can execute its pre-emption or acquisition right. Failing to meet this obligation results in invalidity of the acquisition of agricultural real estate.


Keywords


the Act on Shaping of Agricultural System; agricultural real estate; agricultural real estate turnover; pre-emption of agricultural property; right to acquisition of agricultural real estate; notice of acquisition of agricultural estate; the Agricultural

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Bieniek G., Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007.

Bieranowski A., Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej – zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2016, nr 5.

Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2016, nr 9.

Czechowski P., Wieczorkiewicz P., Problemy ingerencji prawnej w swobodę obrotu nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na interpretację ustawodawstwa krajowego, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5.

Czerwińska-Koral K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” 2016, nr 6.

Fortuński W., Kupis M., Uwagi do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji, „Nowy Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Górecki J., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu cywilnego. Komentarz do art. 598, [w:] Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596–602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu, Kraków 2002.

Górecki J., Nowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, „Państwo i Prawo” 2003, z. 10.

Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 12.

Klat-Górska E., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Kosiba A., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 2004 r., IV CK 121/04, „Rejent” 2006, nr 4.

Łobos-Kotowska D., Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec 2006.

Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Mikołajczyk J., Uwagi na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2004, nr 69.

Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” 2016, nr 5.

Postanowienie SN z dnia 27 października 2004 r., IV CK 121/04, LEX nr 157354.

Postanowienie SN z dnia 10 listopada 2005 r., V CK 249/05, LEX nr 186719.

Prutis S., Kształtowanie ustroju rolnego – potrzeba nowej regulacji ustawowej, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5.

Safjan M., [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz do artykułów 450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.

Stańko M., Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5.

Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), „Rejent” 2003, nr 9.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r., nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1491).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., poz. 585).

Wspólne stanowisko Krajowej Rady Notarialnej i Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie stosowania w praktyce notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przyjęte w dniu 11.7.2003 r., zmienione w dniu 15.2.2008 r., co zatwierdzona uchwała KRN Nr VI/15/2008, http://prawo.legeo.pl/listy/wpis/stanowisko-krajowej-rady-notarialnej-i-agencji-nie [dostęp: 13.11.2016].

Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2001 r., III CKN 453/99, LEX nr 488993.

Wyrok TK z dnia 18 marca 2010 r., K 8/08, LEX nr 564551.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.175
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:08
Data złożenia artykułu: 2017-04-28 20:25:05


Statistics


Total abstract view - 665
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Martyna Komarowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.