Biodiversity Conservation as the Determinant of the Common Agricultural Policy (CAP)

Paweł Gała

Abstract


One of the effects of human expansion on the Earth is enormous growth of the species extinction rate. And this process leads to significant reduction of biodiversity. Meanwhile, its protection is necessary for the most elemental reasons, it means: maintenance of the action mechanisms of the living nature; maintenance of the ability of the nature to survive changes to the environment; prevention of the loss of natural values, hitherto undiscovered and unused, which constitute the basis for development and the guarantee to survive future generations. The concept of biological diversity was defined by the Convention on Biological Diversity adopted at the United Nations Conference on the Environment and Development (so called “Earth Summit”) in Rio de Janeiro on 5 June 1992. The European Union is the Signatory of that Convention. Therefore, the obligations imposed on the signatories of the Convention shall be also reflected in the Common Agricultural Policy of the European Union. However, up till the year 2014 the necessity of biological biodiversity conservation did not constitute the determinant of the Common Agricultural Policy. After, at least the last development stage of CAP introduces the set of measures which benefits the protection of diversity. However, it is important that the CAP legal regulations shall be reflected in the national legal regulations of the Members of the European Union, as well as that their implementation shall be accompanied by recognition of the natural capital value by the European Union community.


Keywords


biodiversity; biodiversity conservation; rural development; the Common Agricultural Policy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Agenda 2000. For a stronger and wider Union, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/agenda-2000/com97-2000_en.pdf [dostęp: 05.11.2016].

Bureau J.C., Matthews A., EU Agricultural Policy: What Developing Countries Need to Know, Dublin 2005.

Burke L., Reytar K., Spalding M., Perry A., Reefs at Risk Revisted, Washington 2011.

Cardwell M., The European Model of Agriculture, “Oxford University Press” 2004, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199242160.001.0001.

Czyżewski A., Wawrzyniak Ł., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po reformie MacSharry’ego w warunkach różnych opcji polityki gospodarczej, „Wieś i Rolnictwo” 2004, nr 4.

Dalesman R., A Different Kind of Country, New York 1968.

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, ed. W.V. Reid, Washington 2005.

Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny, Wspólnoty Europejskie, 2008, http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_pl.pdf [dostęp: 05.11.2016].

Global Forest Resources Assessment, FAO, 2005, www.fao.org/docrep/008/a0400e/a0400e00.htm [dostęp: 05.11.2016].

Hawkins B., Plants for Life: Medicinal Plant Conservation and Botanic Gardens, 2008, http://213.55.85.90:8080/bitstream/handle/123456789/13583/Plants%20for%20Life%20Medicinal%20plant%20conservation.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 05.11.2016].

Instrumenty WPR i ich reformy. Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.3.pdf [dostęp: 05.11.2016].

Jędrzejewski I., Kierunki zmian w polityce rolnej EWG, „Wieś i Państwo” 1992, nr 1.

Kalinowska A., Konwencja o różnorodności biologicznej, „Środowisko” 2010, nr 12(420).

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, https://bip.minrol.gov.pl/Ocena-funkcjonowania-WPR-Health-Check [dostęp: 05.11.2016].

Livestock’s Long Shadow. Environmental Issues and Options, FAO 2006, www.europarl.europa.eu/climatechange/doc/FAO%20report%20executive%20summary.pdf [dostęp: 05.11.2016].

Living Beyond Our Means: Natural Assets and Human Well-being, ed. R.T. Watson, Washington 2008.

Maciejczak M., Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, z. 85.

McNeill J.R., McNeill W.H., The Human Web: A Bird’s-Eye View of World History, New York 2003.

Moser M., Prentice C., Frazier S., Wetland inventory: Overview at a global scale, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.214.4732 [dostęp: 05.11.2016].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347/487 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz. UE L 347/549 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347/608 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347/671 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

The Cost of Policy Inaction: The Case of Not Meeting the 2010 Biodiversity Target, eds. L. Braat, P. Brink, European Commission, Wageningen–Brussels 2008, www.globio.info/downloads/85/Report%20%20Braat%20&%20ten%20Brink%20eds%20(2008)%20The%20Cost%20of%20Policy%20Ina.pdf [dostęp: 05.11.2016].

Tomczak F., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.193
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:09
Data złożenia artykułu: 2017-04-29 13:02:35


Statistics


Total abstract view - 947
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Paweł Gała

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.