Assessment of the Legal Model for Environmental Protection in the Common Agricultural Policy

Monika A. Król

Abstract


The aim of this article was to summarize long-term research on the legal instruments of the Common Agricultural Policy in which agricultural activity and rural development are treated equally as an element of sustainable development. Conducted research allows one to advance the thesis that Common Agricultural Policy has evolved over the years from a narrow production approach to agriculture to a holistic approach in which farming is viewed as a harmonious, sustainable use and rational management of natural resources and elements of nature, recognized as a highly protected public good. Agricultural activity gains a new approach that goes beyond the sphere of private professional or business activity. As a result of the imposition of environmental obligations, serving to the public interest, and reimbursement these activities from public funds, agricultural activity becomes the sphere of protection and production of environmental public good and, thus, extends the traditional concept of public good. Implementing environmental protection instruments in farming activities has specific consequences. Implementing the imposed duties increases the cost of farming. Failure to comply with regulatory requirements in subsequent years may result in penalties even exceeding the greening amount received, which would mean a partial reduction in other payments.


Keywords


Common Agricultural Policy; protection of biodiversity; protection of landscape; cross compliance; direct payments; public goods

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bańkowska K., Król M.A., Wynagradzanie za środowiskowe dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo, [w:] Dobra publiczne w administracji, red. M. Pierzchała, M. Woźniak, Toruń 2014.

Ciechanowicz-McLean J., Globalizacja i europeizacja w publicznym prawie gospodarczym i prawie ochrony środowiska, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, red. J. Sługocki, t. 1, Wrocław 2014.

Czy system wsparcia rolnośrodowiskowego jest dobrze opracowany i zarządza się nim odpowiednio?, „Sprawozdanie Specjalne” 2011, nr 7.

Czy zasada współzależności jest skuteczna?, „Sprawozdanie Specjalne” 2008, nr 8.

Development of Framework for Good Agricultural Practice, Commission Agricultural, XVII Session, Rome 31 III – 4 IV 2003, COAG/2003/6.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.Urz. WE L 375 z 31 grudnia 1991 r.).

Gruda M., Nowe równowagi produkcyjne polskiego rolnictwa na tle tendencji światowych, [w:] Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych (Synteza), red. A. Czyżewski, A. Kowalski, R. Grochowska, Warszawa 2014.

Jeżyńska B., Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat bezpośrednich, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13.

Kaługa I., Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, Warszawa 2009.

Kaźmierska-Patrzyczna A., Król M.A., Prawne instrumenty ochrony krajobrazu wiejskiego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, „Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 2015, nr 2.

Klisowska A., Miejsce programów rolnośrodowiskowych w polityce rolnej po integracji Polski z Unią Europejską, „Wieś i Rolnictwo” 2001, nr 3.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Warszawa 2004.

Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przewozu produktów ekologicznych, „Sprawozdanie Specjalne” 2012, nr 9.

Kowalczyk S., Sobiecki R., Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G” 2011, nr 3.

Kowalski A., Wyzwania dla sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie, [w:] Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych (Synteza), red. A. Czyżewski, A. Kowalski, R. Grochowska, Warszawa 2014.

Król M.A., Dekada prawnej ochrony biosfery w działalności rolniczej, [w:] Dziesięć lat doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, red. J. Sługocki, t. 1, Wrocław 2014.

Król M.A., Dobre praktyki w rolnictwie jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2010, nr 1.

Król M.A., Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013, z. 10(59).

Król M.A., Legal protection framework of environmental law for agricultural production in Poland, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2015, z. 13(62).

Król M.A., Market Organisation – Legal Framework and Implementation in Poland, www.cedr.org/congresses/potsdam/potsdamcom1.php [dostęp: 10.03.2017].

Król M.A., Nowe rozwiązania prawne w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. 13.

Król M.A., Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 7.

Król M.A., Przejawy europeizacji w prawie rolnym, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. 7.

Król M.A., Rola gospodarstw rodzinnych w prawnej ochronie zasobów środowiska i różnorodności biologicznej, [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2015.

Król M.A., Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura 2000, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.

Król M.A., Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – zagadnienia prawne, [w:] Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016.

Król M.A., The common organisation of agricultural market regarding to the legal framework established at European level and implementation in Poland, “CEDR Journal of Rural Law” 2016, Vol. 2, No. 2.

Król M.A., Wpływ regulacji rolno-środowiskowej na możliwość zagospodarowania terenów wiejskich, [w:] A. Fogel (red.), M. Geszprych, A. Kosieradzka-Federczyk, M.A. Król, I. Zachariasz, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2014.

Król M.A., „Zasada wzajemnej zgodności” – nowy instrument ochrony środowiska, [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Niewiadomski A., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2007, nr 1.

Obwieszczenie MRiRW z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich, M.P. 2004, nr 56, poz. 958.

Prezydencki projekt ustawy wniesiony do laski marszałkowskiej w dniu 1 lipca 2013 r., druk sejmowy nr 1525.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, opracowany na podstawie rozporządzenia nr 1305/2013 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej, zatwierdzony decyzją Komisji CCI 2014PL06RDN001.

Recommendation of the OECD Council concerning General Provisions for the Labeling and Identification of Fresh Fruit and Vegetables C(72)100 final.

Recommendation of the OECD Council on the Standardization of Packaging for the International Transport of Fresh and Refrigerated Fruit and Vegetables C(76)124 final.

Rezolucja przyjęta na 66. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 22 grudnia 2011 r., A/RES/66/222, DG, 28 marca 2012 r.

Rosińska-Bukowska M., Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo – przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych, „Problemy Rolnictwa Światowego” 2014, t. 14, nr 1.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U., nr 60, poz. 616).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1565 ze zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 655 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.U., poz. 1169).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.).

Scheme for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables, Cherries, OECD 2015.

Scheme for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables, Chinese cabbage, OECD 2015.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.).

Uchwała nr 198 RM z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych, M.P. nr 40, poz. 200 ze zm.

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U., nr 11, poz. 38).

Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz.U., nr 27, poz. 249 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1398 ze zm.; tekst pierwotny Dz.U., nr 16, poz. 78 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U., nr 89, poz. 991 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2017 r., poz. 519).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U., nr 229, poz. 2273 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 625 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r., poz. 50).

www.cedr.org/congresses/luzern/pdf/Commission_II_Pologne.pdf [dostęp: 10.03.2017].

www.gdos.gov.pl/Articles/view/1888/FAQ [dostęp: 10.03.2017].

Wyrok ETS z dnia 19 września 2002 r., sprawa C-336/00 Republik Österreich v. M. Huber, ECR 2002 I-07699.

Wyrok ETS z dnia 16 lipca 2009 r., C-428/07 (Dz.Urz. WE C 220 z 12 września 2009 r., p. 0004).

Wyrok ETS z dnia 16 lipca 2009 r., sprawa C-428/07 The Queen, Horvath v. Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, ECR 2009 I-06355.

Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2016 r., II GSK 1426/14, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2017 r., II GSK 4362/16, CBOSA.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U., nr 122, poz. 1055).

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U., nr 73, poz. 657 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.227
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:11
Data złożenia artykułu: 2017-05-03 22:16:44


Statistics


Total abstract view - 786
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Monika Król

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.