The Principle of the Animal Welfare in the Common Agricultural Policy of the European Union

Eliza Jachnik

Abstract


The paper aims to show how the Common Agricultural Policy implements the principle of animal welfare. It has been expressed in article 13 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in the part of the Treaty devoted to general rules, which means that it occupies a special position in the hierarchy of values of the European legislator. This rule has a significant impact on the formulation and implementation of policies of the European Union, including the Common Agricultural Policy. The concept of animal welfare is not defined in any legal act, which can be problematic from the point of view of the enactment of this rule. It is fulfilled primarily through the establishment of standards of animals treatment, on the basis of European directives and regulations. This legal norms are often criticized, because they are inadequate from the point of view of the animal welfare. Commented rule has also a substantial impact on environmental protection and rural development.


Keywords


animal welfare; The Common Agricultural Policy; dereification of animals; legal protection of animals

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.Urz. UE L z 2010 r., nr 276, poz. 33).

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek (Dz.Urz. UE L z 1999 r., nr 203, poz. 53).

Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Dz.Urz. UE L z 2009 r., nr 10, poz. 7).

Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (Dz.Urz. UE L z 2009 r., nr 47, poz. 5).

Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich (Dz.Urz. UE L z 1998 r., nr 221, poz. 23).

Europejska Konwencja sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (Dz.U. z 2008 r., nr 104, poz. 665).

Europejska Konwencja sporządzona w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r. o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju (Dz.U. z 2008 r., nr 126, poz. 810).

FAO, Statistical Yearbook 2014, www.fao.org/3/a-i3621e.pdf [dostęp: 10.09.2016].

Farm Animal Welfare Council, Farm animal Welfare in Great Britain: past, present and future, October 2009, www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319292/Farm_Animal_Welfare_in_Great_Britain_-_Past__Present_and_Future.pdf [dostęp: 21.12.2016].

Ferdman R.A., The comingglobal domination of chicken, “The Washington Post”, 14.07.2014, www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/07/14/the-coming-global-domination-of-chicken [dostęp: 10.09.2016].

Gandolfi S., La Spagna litiga: sul governo? No, sui tori. Perché c’è chi minaccia di cancellare la corrida, “Corriere della sera”, 26.03.2016, www.corriere.it/extra-per-voi/2016/03/23/spagna-litiga-governo-no-tori-perche-c-chi-minaccia-cancellare-corrida-50d7a174-f0fd-11e5-9f30-007f8fe49766.shtml?refresh_ce-cp [dostęp: 20.12.2016].

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Górski M., Miłkowska-Rębowska J., Komentarz do art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Janeczek M., Chrószcz A., Ożóg T., Historia weterynarii i deontologia, Warszawa 2012.

Jeżyńska B., Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat bezpośrednich, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2006–2010, COM (2006) 13 (Dz.Urz. UE C 49 z 28 lutego 2006 r.).

Lipińska I., Z prawnej problematyki dobrostanu zwierząt gospodarskich, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 1(16).

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja, [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.

Mroczek J.R., Dobrostan zwierząt jako element retardacji przekształcania zasobów w produkcji zwierzęcej, „Inżynieria Ekologiczna” 2013, nr 34.

Mroczkowski S., Frieske A., Prawna ochrona zwierząt gospodarskich, Bydgoszcz 2015.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L z 2005 r., nr 3, poz. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.Urz. UE L z 2009 r., nr 303, poz. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L z 2013 r., nr 347, poz. 487).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz. UE L z 2013 r., nr 347, poz. 549).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L z 2013 r., nr 347, poz. 608).

Ryland D., Animal welfare in the reformed Common Agricultural Policy, “Environmental Law Review” 2015, No. 17.

Sirsi E., Il benessere degli animali nel trattato do Lisbona, “Rivista di diritto agrario” 2011, num. 2.

Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (2012/2043(INI)), P7_TA(2012)0290.

The Law Library of Congress, Sweden: Slaughter of Domestic Animals, www.loc.gov/law/help/slaughter-domestic-animals/slaughter-of-domestic-animals-sweden.pdf [dostęp: 20.12.2016].

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.).

Velarde A., Dalmau A., Animal welfare assessment at slaughter in Europe: Moving from inputs to outputs, “Meat Science” 2012, No. 92.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.287
Date of publication: 2017-10-03 16:52:13
Date of submission: 2017-05-03 23:50:53


Statistics


Total abstract view - 1083
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Eliza Jachnik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.