A Commercial Law Company and the Act on the Formation of Agricultural System

Jerzy Bieluk

Abstract


The Polish legislator introduced a series of mechanisms limiting the possibility of turnover of agricultural real estate. The rule has been adopted that only an individual farmer may be the acquirer of farming land, which excludes e.g. a commercial law company. The Agricultural Property Agency has been equipped with several competences enabling it considerable interference with the agricultural real estate turnover. The amendment to the Act on the Formation of Agricultural System, binding since 30 April 2016, has introduced several limitations in the acquisition of agricultural real estate by companies governed by commercial law. The acquisition of agricultural real estate with the consent of the President of the Agricultural Property Agency is the only option for legal persons to acquire agricultural real estate. In practice, the above regulations considerably hinder the conduct of agricultural activities by commercial law companies. The principle of the freedom of agricultural activities entails the choice of the form of conducting of such activities. The analysed regulations do not give such freedom. The introduction of a farm company, i.e. the subject whose main activity would be of an agricultural character and which could be treated like an individual farmer, into the Polish, law might constitute a be a good solution to this problem.


Keywords


shaping of agricultural system; agricultural real estate; Agricultural Property Agency; agricultural land turnover; agricultural activities; companies

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Bieluk J., Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego w kontekście zasady słuszności, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 17.

Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2016, nr 9.

Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 12.

GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r., Warszawa 2014.

http://anr.gov.pl/web/guest/wzory-dokumentow-do-pobrania [dostęp: 04.11.2016].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Korzycka M., Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki nr 124), „Opinie i Ekspertyzy. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu”, Warszawa 2016.

Łobos-Kotowska D., Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec 2006.

Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.

Michałowski R., Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 10.

Uchwała SN z dnia 31 lipca 1979 r., III CZP 41/79, OSNCP 1979, nr 12, poz. 238.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U., nr 32, poz. 140).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., poz. 585).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.23
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:01
Data złożenia artykułu: 2017-05-04 08:53:40


Statistics


Total abstract view - 1575
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jerzy Bieluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.